Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Инвестиционен профил


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

RZ

 

 

 

Територия: 591 х.кв.м.

Населени места – 22

Население към 15.05.2019 г. – 66 094

в т.ч. в гр. Разград – 49 042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредба № 28 ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД / СЕРТИФИКАТ /

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

СВОБОДНИ ИМОТИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА РАЗГРАД

ИМОТИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 БИЗНЕС ЗОНА „ПЕРИСТЪР“  ГРАД РАЗГРАД

http://www.bizneszona.bg/

peristar

виж тук

История и обща информация.

Бизнес зона „Перистър” е изградена през 2009 година след успешна реализация на проект BG2004/016-711.11.03.01.01. „Конверсия на бивши военни бази – Разград”, финансиран по Програма „ФАР”, като са реновирани и рехабилитирани 10 сгради и завършен първи етап от площадковата инфраструктура на зоната. Паралелно с реализацията на строително-монтажните работи за благоустрояване и рехабилитация се изпълни и проект за техническа помощ, с цел разписване на стратегическите насоки за развитие на бизнес зоната и изграждане на експертен капацитет.

Бизнес зона “Перистър” е общинско предприятие създадено с Решение на общински съвет - Разград 639 по протокол № 36/30.03.2010 година, с основна дейност управлението и разпореждане с имотите частна общинска собственост, находящи се на територията на Бизнес зона “Перистър”.

С Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска собственост  на територията на  „Бизнес зона „Перистър” гр. Разград е определен реда по управлението и разпореждането с имотите частна общинска собственост, находящи се на територията на Бизнес зона “Перистър”, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост, Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински предприятия и други действащи законови и подзаконови нормативни актове.

Географско разположение и достъпност.

Бизнес зона „Перистър” е разположена на 1 км от централната градска част и същевременно в чертите на град Разград. Предприятието е разположено непосредствено до пътна връзка - главен път за София и главен път Е -70 /Букурещ/ - Русе - Варна. Морско пристанище и летище Варна са на отстояние от 130 км. Речно пристанище на река Дунав – 60 км. ЖП гара – Разград е разположена на 8 км. от Бизнес зона „Перистър”.
 
Предвид добрата локация и близост до морско и речно пристанище, целевата територия е предпочитано място за инвестиции и развитие на бизнес в регион Разград.

Инфраструктура и комуникации.

Бизнес зона „Перистър” е територия, находяща се в град Разград, съставляваща  земя от 202 188.250 кв.м, сгради и инженерна инфраструктура. Инфраструктурата е изградена на два етапа – първи етап със средства по програма ФАР през 2009 година, втори етап, стартиран с държавно финансиране през 2014 година. Напълно изградени са основните инфраструктурни комуникации и проводи, при наличен финансов ресурс за периода 2015-2020 година предстои финализиране в благоустрояването на целевата територия.

Площадковата инфраструктура на бизнес зоната е изградена на 85%. Дължината на вътрешните обслужващи пътища, част от градската улична мрежа е 6 км., като всички урегулирани поземлени имоти са обезпечени с излаз към транспортните артерии. Не са изградени прилежащите тротоари към улиците. На територията на бизнес зоната са обособени 8 паркинга с общ капацитет 240 паркоместа, предназначени за посетители и контрагенти на бизнеса. Изградени са 3 подхода към бизнес зоната за обезпечаване на трафика на превозни средства.

Електрическото захранване на бизнес зоната се осъществява от изграден на територията на предприятието трафопост с мощност 650kVA, чрез кабелна мрежа ниско напрежение до съществуващите към момента сгради. Собствеността върху електропреносната мрежа на територията на бизнес зоната ведно с изградения трафопост е продадена на „Енерго Про Мрежи” АД през 2013 година. Присъединяването на нови абонати/ инвеститори след прехвърлянето на собствеността се осъществява по общите условия на дружеството.

Уличното осветление на бизнес зоната е изградено на 85%, като повече от 45% от осветителните тела отговарят на нормите за енергоефективност клас А. За обезпечаване на  телекомуникации ниско напрежение е изградена кабелна мрежа – телеком, обхващаща основните пътни направления в бизнес зоната с покритие 70%.

Канализационна и водопреносна мрежа е изградена до всеки поземлен имот в бизнес зоната, като се предвидени и сградни отклонения на границите в имотите, отредени за застрояване. Към настоящия момент не е изградена канализационна система за заустване на дъждовните води като покривното отводняване се осъществява чрез локални резервоари за напояване на зелените площи. Изградена е връзка към градски канализационен колектор, предвидена за заустване на отпадните битови води.

На територията на бизнес зоната е изградена газопреносна мрежа, предвидена основно за отопление и малки производствени мощности. Всички сгради, собственост на предприятието са присъединени, като административната сграда е с изградена вътрешна мрежа за отопление с природен газ.

Телекомуникационната подземна тръбна мрежа е собственост на предприятието и дава възможност на различните доставчици да предложат своите телекомуникационни услуги на бизнеса, развиващ дейност на територията на Бизнес зона „Перистър”.

Бизнес зона „Перистър” стопанисва и над 10 дка зелени площи, отлично поддържани и залесени. Обособени са кътове за отдих и почивка за работещи и посетители.

Дейност и структура на управление.

Бизнес зона „Перистър” се състои от 13 сгради. Теренът, върху който е построен е от 202 000 м² с обща застроена площ 12 750 м², от които:

√ Собствени сгради – 8 650 м²

√ Сгради изградени от инвеститори на целевата територия – 4 100 м²

√ Административна сграда – 1 560 м²

√ Свободни площи за застрояване от инвеститори - 129 000 м²

√ Паркинг за служители 35 паркоместа

√ Паркинг за посетители и наематели – 205 паркоместа

√ 650 работещи в бизнес зоната

√ Изградена инфраструктура и комуникации на 90%


            Визията за цялостно управление на бизнес зоната е насочена изцяло към нуждите на наемателите и инвеститорите, като мярка за стимулиране развитието на местната икономика в региона. Екипът, отговорен за поддръжката на зоната, има грижата всеки един работен ден да протича гладко и безпроблемно за наемателите и инвеститорите, за да могат те да се фокусират върху своя бизнес.

Бизнес зона „Перистър” предлага широк спектър от услуги, част от които са:

· Денонощна охрана чрез технически средства;

· Поддръжка на зелените територии;

· Транспортна обезпеченост с обществен транспорт;

· Поддръжка на общите комуникации и инфраструктура;

· Контролиран достъп – затворен тип бизнес зона;

· Почистване и поддръжка на външните и вътрешните общи части;

· Снегопочистване и зимно пъддържане;

· Поддръжка на всички Електро, ВИК и ОВК инсталации;

· Консултации и съдействие на инвеститори и наематели;

· Преференции при реализирани основни ремонти на наети сгради с цел привеждането им експлоатация за съответния бизнес от наемателя/ ползвателя;

 

Зона за спорт и отдих „ПЧЕЛИНА”

 

Географска характеристика

Местността “Пчелина“ е територия с обща площ от 1 200 ха., разположена на 6 км. югозападно от гр. Разград и източно от път 204 Разград - София, в землищата на гр. Разград, с. Благоево и с. Островче. Особено атрактивен е нейният полупланински характер и двата язовира – разположени един след друг на р. Пчелинска.

Съществуващо положение

В местността „Пчелина” има изградени 17 обекта за обществено обслужване и частно ползване, предимно почивни бази за отдих. В района на бившия военизиран лагер съществуват 11 масивни сгради, които се нуждаят от основен ремонт. Изградена е техническа инфраструктура и алейна мрежа до тях.

Историческа характеристика

Местността е била заселена и се е развивала още от древни времена и почти през всички исторически периоди. На територията й се намират все още неизследвани историко - археологически обекти: Тракийска крепост, Късноантична крепост, Римска вила, Селище от Второто българско царство и Селищна могила. Предполага се, че жителите на римския град Абритус са използвали зоната за отдих и развлечения.

В съответствие със Стратегическия план за развитие на Общината за периода 2001-2007 г., през 2004 г. е изработена Концепция за развитие на местността като зона за отдих, спорт и туризъм, приета с решение на Общински съвет Разград.

През 2006 г., в Община Разград е проведен конкурс за придобиване на Устройствена Концепция за изработване на ПУП за територията на местността “Пчелина”. Неговата основна цел е да се постигнат оптимални условия за развитие на туризма, запазване и развитие на изградените сгради и съоръжения за отдих, осигуряване на условия за нови дейности при запазване на съществуващия горски фонд. Изработеният ПУП предвижда изграждане на рибарско селище от 15 бр. леки бунгала, изграждане на хотел на пет нива, бистро, зала, тераси и база за водни спортове, монтиране на 6 бр. дървени къщи върху понтонни съоръжения, изграждане на малка ски писта с влек с дължина 750 м. и обслужваща сграда, изграждане на конюшня и открит манеж.

През 2007 г., по програма ФАР на ЕС е реализиран успешно проект ВG004-937.11.03-01.17 „Обогатяване на туристическия продукт на Лудогорието чрез развитие на зона за туризъм, спорт и отдих „Пчелина”- Разград”. По проекта бяха маркирани и оформени 14 бр. екопътеки, заслони и места за отдих. Изградена е велоалея с дължина 6 км., свързваща Разград с местността.

В периода 2006 г. - 2008 г. по схема за безвъзмездна помощ за развитие на публично-частното партньорство по Програма ФАР Икономическо и социално сближаване е реализиран проект "Публично-частните партньорства - подход за интегрирано развитие на екотуристически дестинации на териториите на общините Разград и Попово". Едни от най-важните резултати от изпълнението на проекта бяха извършеното проектиране за възстановяването на базата за воден спорт и изграждането на съоръжения за отдих, туризъм и спорт в прилежащата зона на язовир Пчелин, както и изготвянето на тръжни документи за обществена поръчка за отдаване на обекта на концесия.

В същия период по програма САПАРД с финансов ресурс в размер на 310 274 лв. е изграден път от местността „Пчелина” до село Островче с дължина 3 820 м. в рамките на проект „Горски път местност „Пчелина” - село Островче”.

НЕРАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ВУЗ-ОВЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД (към 06.2019 г.)

ПРОФИЛ НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЛИЦА в Община Разград (към 31.12.2018 г.)

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk