Отдел "Териториално и селищно устройство, кадастър и търговия"

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Началник отдел

     

Главен експерт

Ангел Георгиев Ангелов

2019

встъпителна

Старши специалист

     

Печат