Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински горски територии


Общински горски територии

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Общата площ на горските територии, собственост на Община Разград, е 13668,3 ха.

Според горско растителното райониране, територията на горите, собственост на Община Разград, попада в Мизийската горско растителна област, подобласт Лудогорие. Във вертикално отношение цялата площ попада в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-600 м н.в.), под пояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-400 м н.в.).

Основните дървесни видове, които дават облика на естествената горска растителност  са: цер, липа и габър.

На по-бедните месторастения се срещат космат дъб, мъждрян и келяв габър. Единично участие в състава на насажденията имат клен, бряст, мекиша и др.

В резултат на извършените залесявания са създадени култури от акация, черен бор, сребролистна липа, тополи, червен дъб, явор, планински ясен, гледичия, бял бор, смърч, зелена дугласка и др. От изкуствено внесените дървесни видове най-голямо разпространение има акацията.

В състава на растителните формации участват редица храстови и тревни видове, най-широко разпространените от които са глог, дрян, птиче грозде, аморфа, житни, детелина и др.

На територията на общинските гори в резултат на залесителната дейност са създадени много култури. При сегашния състав иглолистните дървесни видове заемат 5.6% от залесената площ, като се предвижда в бъдеще тяхното участие да се запази.

Широколистните дървесни видове също запазват процентното си участие. Главният и преобладаващ дървесен вид за горите, собственост на Община Разград, е церът. Участието му в залесената площ на сегашния състав е 30.7%, а в бъдещия състав е предвидено да се увеличи минимално – 31.1%. Втори по значение дървесен вид е сребролистната липа, чийто дял се увеличава от 16.9% на 17.2% за сметка на мъждряна, клена и келявия габър.

След провеждане на предвидените лесовъдски мероприятия, бъдещият състав на насажденията ще бъде по-устойчив биологически, с по-висока продуктивност и по-добри защитни и рекреационно-украсни функции. Многогодишната стопанска дейност на човека се отразява благоприятно върху общото състояние на гората. Изменя се видовият състав на дървостоите с цел получаване на по-ценна дървесина и по-пълно ползване на почвеното плодородие в отделните горски месторастения.

Стопанисването на общинските горски територии, собственост на Община Разград, е предоставено на Общинско предприятие „РАЗГРАДЛЕС”.

Основните дейности на предприятието: дърводобив, почвоподготовка, залесявания в зрели невъзобновени насаждения, отглеждане на култури, подпомагане на естественото възобновяване,  отглеждане на младите гори чрез извеждане на отгледни сечи без материален добив и опазване на горите, собственост на Община Разград, от незаконни посегателства и пожари през следващото десетилетие ще ангажират не малко хора в активна възраст, ще им дадат възможност за професионална реализация и водене на нормален начин на живот.

За осъществяване на социалната политика на Община Разград ОП„РАЗГРАДЛЕС” предоставя на населението на общината дървесина на възможно най-ниски цени, осигурява с дърва за отопление и общински структури, училища, детски градини, пенсионерски клубове,  военни инвалиди, ветерани от войната,  читалища, религиозни учреждения.

Около 50% от предвидената за добив дървесина по горскостопанския план се предоставя на местното население главно като дърва за огрев и малък обем строителна дървесина. Останалата, която не представлява интерес, като черен бор, липа и акация, се предоставя на местни или по - едри преработватели.

Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. Голямо е значението на недървесните горски продукти, които се реализират в горите. На първо място те осигуряват паша и фуражна база на селскостопанските животни. В горите се добиват големи количества липов цвят, коприва, левурда, мащерка, глог и др. билки, гъби и горски плодове, което осигурява допълнителни доходи на част от местното население.

Чрез стопанисването на общинските гори на Община Разград, ОП ”РАЗГРАДЛЕС” има за цел да запази и не по-малко важните защитноводохранни и противоерозионни стопански функции на горите. Профилактичните мероприятия, осъществявани от предприятието, са система от дейности и правила - лесовъдски, агротехнически и биологични, осигуряващи предпазване, ограничаване и предотвратяване на появата и развитието на вредители, болести и други повреди, пречещи на развитето на флората и фауната в общинските гори.

Общинското предприятие прилага и мерки за предотвратяване, намаляване и най-пълно отстраняване на неблагоприятните въздействия от реализиране дейностите от стопанисването, влияещи върху видовете и местообитанията, имащи статут на защитени по българското или международно законодателство.

В заложеното поетапно реализиране на горскостопанските дейности в общинските гори, собственост на Община Разград, предприятието: не допуска значително унищожаване, намаляване на площта или влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в защитените зони; не позволява изпълнението на предвидените горскостопански мероприятия да нарушат целостта и кохерентността на защитените зони, както и да доведат до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, вкл. и птици, предмет на опазване; не причинява генериране на шум, вредни емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони.

При провеждане на възобновителни сечи в естествени насаждения в границите на защитените зони запазва минимум 10 м³/ха мъртва и/или гниеща дървесина (ако има такава), с цел осигуряване на подходящи местообитания на безгръбначни и бозайници, предмет на опазване в защитените зони.

Във всички отдели и подотдели в границите на защитените зони с предвидени възобновителни сечи, при наличие, оставя единични хралупести дървета като подходящи местообитания за бозайници (прилепи), предмет на опазване в защитените зони.

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk