Отдел "Социални дейности"

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Началник отдел

Росица Бончева Георгиева

2019 встъпителна

Старши експерт

Кольо Недков Колев

2019

встъпителна

Главен счетоводител

Даниела Лазарова Йорданова

2019

встъпителна

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /ДСП/ гр. Разград

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Директор

Янка Трифонова Георгиева

2019

встъпителна

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ „Емилиян” /ЦСРИ/ гр. Разград

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Директор

Милкана Стоянова Михайлова

2019

встъпителна

КОМПЛЕКС ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Директор

Нели Минчева Русева

2019

встъпителна

КОМПЛЕКС ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Директор

Ралица Дамянова Янкова

2019

встъпителна

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ "ПОДАЙ РЪКА" гр. Разград

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Директор

Елена Пенчева Първанова

2019

встъпителна

Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания с. Просторно, общ. Разград

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Директор

Диана Енчева Георгиева

2019

встъпителна

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА /ДСХ/ гр. Разград

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Директор

Лейман Османова Тюлеоглуева

2019

встъпителна

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ /ДВХД/ гр. Разград

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Директор

Теосвета Микова Лазарова

2019

встъпителна

Дневен център за деца с увреждания

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Директор

Надежда Станчева Дачева

2019

встъпителна

Център за работа с деца на улицата

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Директор

Катя Иванова Радева

2019

встъпителна

Звено Майка и бебе

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Директор

Светослава Благовестова Трифонова

2019

встъпителна


Печат