Земеделие и стопанска дейност

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Главен експерт Земеделие и стопанска дейност

Михаил Стефанов Балтаджиев

2019

встъпителна

Старши експерт Земеделие и гори

Пенка Димитрова Парашкевова

2019

встъпителна

юрисконсулт

Стамена Стоянова Иванова

2019

встъпителна

Главен експерт

Мирослава Георгиева Дзанева 

2019

встъпителна

Управител ИБЖПК

Чавдар Ников Черников 2019  

Печат