Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Заседания на ОбС


Проекти на решения за заседание на постоянните комисии ОбС

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 19 и 20 юни 2017 ГОДИНА

 

1. Докладна записка от Иво Димитров – Общински съветник от групата на Реформаторския блок.

Относно: Приемане на декларация от Общински съвет Разград срещу намеренията за изграждане на бежански центрове от отворен и/или затворен тип на територията на община Разград

Докладната записка ще се разглежда в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

2. Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов - Общински съветник и председател на ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол

ОТНОСНО: Даване разрешение на Общински пазари-Разград ЕАД гр.Разград за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земя, включена в капитала на дружеството.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

3. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Разград в Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ – Разград“ АД, гр.Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по социална политика трудова заетост и здравеопазване.

Приложени материали.

4. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - кмет на Община Разград

Относно: Продължаване срока на договор за наем за жилищен имот – частна общинска собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

5. Докладна записка от д-р Валентин Василев - кмет на Община Разград

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината.

Техническо задание.

6. Докладна записка от д-р Валентин Василев - кмет на Община Разград

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината.

Техническо задание.

7. Докладна записка от д-р Валентин Василев - кмет на Община Разград

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината.

Техническо задание.

8. Докладна записка от д-р Валентин Василев - кмет на Община Разград

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината.

Техническо задание.

9. Докладна записка от д-р Валентин Василев - кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Даване на съгласие за придобиване право на собственост чрез дарение

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината.

10. Докладна записка от д-р Валентин Василев - кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Даване на съгласие за придобиване право на собственост чрез дарение

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината.

11. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - кмет на Община Разград

Относно: Изменение и допълнение на Анализ на потребностите от социални услуги в Община Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.

12. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - кмет на Община Разград

Относно: Изменение и допълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2017-2021 г. в Община Разград

Докладната записка ще се разглежда в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.

13. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – Зам. – кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 277 по Протокол № 21 от 31.01.2017 год. на Общински съвет Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

14. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – Зам. – кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в него - „Лазаров“ ООД гр.Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

15. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – Зам. – кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.502.689 по кадастралната карта на гр.Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

16. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – Зам. – кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.501.46 по кадастралната карта на гр.Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

17. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – Зам. – кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.502.3852 по кадастралната карта на гр.Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

18. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – Зам. – кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.502.7205 по кадастралната карта на гр.Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

19. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – Зам. – кмет на Община Разград

Относно: Съгласие за продажба на част от поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 61710.505.2365 по кадастралната карта на гр.Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

20. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – Зам. – кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

21. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – Зам. – кмет на Община Разград

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот частна общинска собственост на СНЦ „Феникс-Разград”гр. Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.

22. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – Зам. – кмет на Община Разград

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот в горска територия - частна общинска собственост, в землището на община Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство.

Приложение №1.

23. Докладна записка от Ердинч Хасанов – зам.- кмет на Община Разград

Относно: Допълване на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Разград за 2018 г.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.

24. Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – зам.- кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Определяне на училища – преимуществени ползватели на моторни превозни средства – Автобус марка „Otoyol“, модел „Е 27.14 Schoolbus, 27+1 места, рег.№ РР 79 53 ВА, автобус марка „Otoyol“ модел „Е 27.14 Schoolbus, 27+1 места, рег.№ РР 74 18 ВА и автобус марка „Hyundai“ модел „County, 15+1 места, рег.№ РР 72 92 ВА, за превоз на ученици.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по образование и наука.

25. Докладна записка от Надежда Радославова – Председател на Общински съвет – Разград

Относно:       Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Разград

Докладната записка ще се разглежда в ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

26. Докладна записка от Божинел Василев Христов - Председател на ПК по устройство на територията и транспорт на Община Разград, Общински съвет Разград мандат 2015-2019 г.

ОТНОСНО : Определяне на ред и условия за разпределение на общия брой автомобили между превозвачите.

 

Докладната записка ще се разглежда в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината.

Публикувано на 13.06.2017 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg