Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Заседания на ОбС


Проекти на решения за заседание на постоянните комисии ОбС

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗЕСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 19 И 20 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

1. Докладна записка от БОЖИНЕЛ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ - общински съветник от група „КАУЗА РАЗГРАД” Общински съвет Разград мандат 2015-2019 г.

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА № 30 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

2. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 495 по Протокол № 37 от 01.02.2018 год. на Общински съвет Разград.

ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

3. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Извършени корекции по бюджета на Община Разград през третото тримесечие на 2018 г.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК  по образование и наука; в ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности; в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината; ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Приложение

4. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Изменение на бюджета на Община Разград за 2018 г.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината; в ПК  по образование и наука; в ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности; в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; и в ПК за младежта, спорта и туризма.

Приложение

5. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. изготвен от ОП „Разградлес“ гр. Разград в горите, собственост на Община Разград и определяне начините на ползване за 2019 г. на добитото количество дървесина от горските територии – общинска собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство;в ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Приложение

6. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Разград 2014 – 2020 г.

Докладната записка ще се разглежда във всички постоянни комисии: в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации; в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство;  в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината; в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; в ПК  по образование и наука; в ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности.

Приложение

7. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Подаване на проектно предложение на Община Разград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“

Докладната записка ще се разглежда в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика.

8. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Продължаване срока на настаняване и наемното правоотношение с наематели на жилищни имоти – частна общинска собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

9. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Разрешение за изготвяне на Проект за подробен устройствен план /ПУП/.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината; и в ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации. 

Приложение

10. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Актуализиране на арендното плащане и годишната наемна цена по сключени договори за аренда и наем на земеделски земи – общинска собственост с годишната инфлация за изтеклата стопанска година

Докладната записка ще се разглежда в  ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; и в ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации. 

11. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

12. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост на собствениците на на законно построена в него сграда

Докладната записка ще се разглежда в ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

13. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда

Докладната записка ще се разглежда в ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

14. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Учредяване на Областния съвет на „Съюза на ветераните от войните“ гр. Разград безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, представляваща помещение № 19, намиращо се на втори етаж в сградата на бул. „България“ № 21П в гр. Разград

Докладната записка ще се разглежда в ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.

15. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет Разград за обществения ред на територията на Община Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Публикувано на 13.11.2018г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk