Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Заседания на ОбС


Проекти на решения за заседание на постоянните комисии ОбС

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ, НАСРОЧЕНИ ЗА  23 и 24 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

 

1.    Докладна записка от Милена Орешкова – независим общински съветник и Джипо Джипов – общински съветник от Реформаторски блок в Общински съвет Разград

Относно: Разкриване на длъжността “Обществен посредник” към Община Разград и приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации и ПК по бюджет, финанси и икономическа политика.

2.    Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов  -  Общински съветник и председател  на  ПК  по  управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол

Относно: Даване разрешение на Общински пазари-Разград ЕАД гр.Разград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, включена в капитала на дружеството.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.

3.    Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов  -  Общински съветник и председател  на  ПК  по  управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол

Относно: Даване разрешение на Общински пазари-Разград ЕАД гр.Разград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, включена в капитала на дружеството.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.

4.    Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Удостояване с Наградата на името на Никола Икономов по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по образование и наука и ПК по култура, културно – историческо наследство и духовни ценности, с участието на ресорен зам. – кмет, началник отдел „Образование“ в Община Разград, началник Регионално управление на образованието  и представител на инициативен комитет за учредяване на наградата.

5.    Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Промяна в списъка за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2017 година.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.

6.    Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Продължаване срока на настаняване и наемното правоотношение с наемател на жилищен имот – частна общинска собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.

7.    Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на общината и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.

8.    Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на общината, ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.

9.    Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Изменение на бюджета на Община Разград за 2017 година.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика, ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации, ПК по образование и наука и ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.

Приложения

10.Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г. изготвен от ОП „Разградлес“ гр.Разград в горите, собственост на Община Разград и определяне начините на ползване за 2018 г. на добитото количество дървесина от горските територии – общинска собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации и ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство.

Приложения

11.Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.- кмет на Община Разград

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.

12. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.- кмет на Община Разград

Относно: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 61710.504.3176 по кадастралната карта на гр.Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.

13. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.- кмет на Община Разград

Относно: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 62089.501.238 по кадастралната карта на с.Раковски  и  находящите се в него сгради с идентификатори 62089.501.238.1 и 62089.501.238.2.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.

14. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.- кмет на Община Разград

Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в с.Киченица, чрез публични търгове по реда на Закона за общинската собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.

15. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.- кмет на Община Разград

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот – частна общинска собственост на СНЦ „Клуб на спортисти и туристи ветерани Златна есен” гр. Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.

16. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.- кмет на Община Разград

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот – частна общинска собственост на СНЦ „Фабрика за детски мечти“ гр. Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации и ПК по култура, културно – историческо наследство и духовни ценности.

17. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.- кмет на Община Разград

Относно: Учредяване на Народно читалище „Развитие 1869”, гр.Разград на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, намиращ се на ул.„Проф.Димитър Ненов“ № 6 в гр.Разград, целево за нуждите на Детска музикална школа „Илия Бърнев”.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации и ПК по култура, културно – историческо наследство и духовни ценности.

18. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.- кмет на Община Разград

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот в горска територия – частна общинска собственост, в землището на село Побит камък, община Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации и ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство.

Публикувано на 16.10.2017 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg