Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Общински съвет Заседания на ОбС


Проекти на решения за заседание на постоянните комисии ОбС

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗЕСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 22 АПРИЛ 2019 ГОДИНА

 

1. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година, приета с Решение № 656 по Протокол № 51 от 31.01. 2019 г. на Общински съвет Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

2. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Извършени корекции по бюджета на Община Разград през четвъртото тримесечие на 2018 г.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности; ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

3. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Приемане на бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград.

Докладната записка ще се разглежда във всички постоянни комисии: ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации; ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на общината; ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; ПК по социална политика, трудова заетост, и здравеопазване; ПК по образование и наука; ПК по култура, културно – историческо наследство и духовни ценности; ПК за младежта, спорта и туризма и ПК по международно сътрудничество.

Приложение

4. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия - /трасе/ за прокарване на Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на „Нетуоркс България” ЕООД, гр. Русе на територията на Община Разград /в землищата на с. Гецово, с. Балкански и с. Благоево/, по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на общината; и в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол.

Приложение

5. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план /ПУП/.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на общината; и в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол.

Приложение

6. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план /ПУП/.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на общината.

Приложение

7. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на общината.

Приложение

8. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.502.6441 по кадастралната карта на гр. Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

9. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Разград, ж.к. “Освобождение“, бл.7 на Областна дирекция на МВР – гр. Разград, целево за Детска педагогическа стая.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

10. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Определяне на годишен план за паша, даване на съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване на територията на община Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

11. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7215 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, актуван с Акт за частна общинска собственост № 894/20.01.2011 година, по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

12. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7199 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, актуван с Акт за частна общинска собственост № 873/12.01.2011 година по реда на Закона за общинската собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

13. Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов - Зам. кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Определяне на състава на Общински съвет по наркотични вещества – Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации; ПК по социална политика, трудова заетост, и здравеопазване; и в ПК по образование и наука.

Пълен текст на докладните записки

Публикувано на 16.04.2019г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk