Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Заседания на ОбС


Проекти на решения за заседание на постоянните комисии ОбС

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ,  КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 14, 15 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

 

1. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  - Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Одобряване  на  план-сметки за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места  на Община Разград  за 2018 г.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината; в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации; и в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство.

Приложения от №1 до №23. 

2. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  - Кмет на Община Разград

Относно: Оптимизиране на предучилищната мрежа на образованието в община Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК по образование и наука;  в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Приложения.

3. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  - кмет на Община Разград

Относно: Промяна на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ) в Община Разград

Докладната записка ще се разглежда в ПК по образование и наука и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

4. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г. изготвен от ОП „Разградлес“ гр.Разград в горите, собственост на Община Разград и определяне начините на ползване за 2018 г. на добитото количество дървесина от горските територии – общинска собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и  в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Годишни планове за ползване на дървесина на ОП „Разградлес” гр.Разград за 2018 година, в териториалния обхват на СЦДП ТП „ДГС Разград” и  СЦДП ТП „ДГС Сеслав”.

5. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии, собственост на Община Разград.

Докладната записка в  ПК  по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Ценоразписа за продажба на дървесина, добита от горски територии, собственост на Община Разград, считано от 01.01.2018 г.      

6.Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  - кмет на Община Разград

Относно:  Разпределение на остатък от дългосрочен банков кредит.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

7. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  - кмет на Община Разград

Относно: Продължаване срока на настаняване и наемното правоотношение с наематели на жилищни имоти – частна общинска собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

8. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.508.1.51 по кадастралната карта на гр.Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и  в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

9. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост на  собствениците на законно построената в него сграда.

Докладната записка ще се разглежда в ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и  в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

10. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Разград чрез публични търгове с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и  в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

11. Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов  – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

Докладната записка ще се разглежда в ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;  в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.

12. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  - кмет на Община Разград

Относно: Предоставяне в собственост, чрез дарение на две мъжки лъвчета, родени на 08.09.2017 година в Зоокът град Разград от Община Разград на Община Пазарджик.

Докладната записка ще се разглежда в ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;  в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство.

13. Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов  -  Общински съветник и председател  на  ПК  по  управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол

ОТНОСНО: Даване разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр.Разград за провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земя, включена в капитала на дружеството.

 

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол.

 

Пълен текст на докладните записки

Публикувано на 11.12.2017 г.

 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg