Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Заседания на ОбС


Проекти на решения за заседание на постоянните комисии ОбС

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ,  КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 16, 19 и 20 МАРТ  2018 ГОДИНА

 

1. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  - Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 495  от Протокол № 37 от 01.02.2018 год. на Общински съвет Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол.

2. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  - Кмет на Община Разград

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/.

Докладната записка ще се разглежда в ПК  по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината

3. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  - кмет на Община Разград

Относно: Извършени корекции по бюджета на Община Разград през четвъртото тримесечие  на 2017 г.

Докладната записка ще се разглежда във всички постоянни комисии: в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации; в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство;  в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината; в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; в ПК  по образование и наука; в ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности; в ПК  по международно сътрудничество и в ПК за младежта, спорта и туризма.

Приложения

4. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Приемане на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика.

Приложения с №№ 1, 2, 3, 4 и 5 са приложени в отделни файлове.

5. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - Кмет на Община Разград

Относно: Изменение на Решение № 507 от Протокол № 38 проведено на 27.02.2018 г. заседание на Общински съвет Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

6. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Разград 2014 – 2020 г. за 2017 г.

Докладната записка ще се разглежда във всички постоянни комисии: в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации; в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство;  в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината; в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; в ПК  по образование и наука; в ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности; в ПК  по международно сътрудничество и в ПК за младежта, спорта и туризма.

Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Разград 2014 – 2020 г. за 2017 г.

7. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград за 2018 г. в изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград (2017 – 2018 г.)

Докладната записка ще се разглежда в ПК по образование и наука и в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.

Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград за 2018 г. 

8. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - Кмет на Община Разград

Относно: Продължаване срока на настаняване и наемното правоотношение с наематели на жилищни имоти – частна общинска собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

9. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Наредба № 17 на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища и Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр.Разград, във връзка с отчетената годишна инфлация за 2017 година /декември 2017 г. спрямо декември 2016 г./ и актуализиране на договори за наем на имоти – публична и частна общинска собственост и на концесионни договори.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Приложения №1 към Наредба №2 и към Наредба №17, както и Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА.

10. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Прeдоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд, находяща се в землището на с. Пороище в изпълнение на съдебни решения за възстановяване на собствеността върху земеделска земя по реда на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

11. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Прeдоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд, находяща се в землището на с. Пороище в изпълнение на съдебно решение за възстановяване на собствеността върху земеделска земя по реда на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

12. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Прeдоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за възстановяване на собствеността върху имот № 001130, находящ се в землището на с. Дянково по реда на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

13. Докладна записка от Галина Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването върху имот – частна общинска собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

14. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова  – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7228 по кадастралната карта на град Разград – Акт за частна общинска собственост № 891/20.01.2011 година по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладната записка ще се в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

15. Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов  – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Приемане на  отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2017 г.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации; в ПК по образование и наука и в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.

16. Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов  – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център към него през 2017 г. и План за работата на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център към него за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества по Общинска програма за борба с наркотиците за 2018 г.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации; в ПК по образование и наука и в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.

17. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 29 на Общински съвет - Разград за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища във връзка с прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.

18. Докладна записка от Галина Георгиева – Маринова - зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Определяне на годишен план за паша, даване на съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване на територията на община Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации. 

 Публикувано на 12.03.2018г.

 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg