Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Заседания на ОбС


Проекти на решения за заседание на постоянните комисии ОбС

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 15 май 2018 ГОДИНА

 

1. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - кмет на Община Разград

Относно: Удостояване с награда „Златен Пегас” по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности

С участието на:

= ресорен заместник – кмет;

= главен експерт в дирекция „Култура, спорт, туризъм” в Община Разград

= председателите на местни представителства на творчески съюзи.

2. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - кмет на Община Разград

Относно: Удостояване с Наградата на името на Никола Икономов по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Докладната записка ще се разглежда на съвместно заседание в

►ПК по образование и наука

►ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности

С участието на:

= ресорен заместник – кмет;

= началник на Регионално управление на образованието;

= началник отдел „Образование” в Община Разград;

= главен експерт в дирекция „Култура, спорт, туризъм” в Община Разград;

= представител на Инициативен комитет за учредяване на Наградата на името на възрожденеца Никола Икономов

 

Публикувано на 10.05.2018г.

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 18 и 21 май 2018 ГОДИНА

 

1. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 495 от Протокол № 37 от 01.02.2018 год. на Общински съвет Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол.

2. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Приемане на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика.

Приложения с №№ 1, 2, 3, 4 и 5.

3. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - кмет на Община Разград

Относно: Извършени корекции по бюджета на Община Разград през първото тримесечие на 2018 г.

Докладната записка ще се разглежда във всички постоянни комисии: в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации; в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината; в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; в ПК по образование и наука; в ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности; в ПК по международно сътрудничество и в ПК за младежта, спорта и туризма.

Приложения с №№ 1 и 2.

4.Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - Кмет на Община Разград

Относно: Предоставяне на дървесина от Общински горски фонд за общински структури и други социални групи за 2018 г.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.

5. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - Кмет на Община Разград

Относно: Продължаване срока на настаняване и наемното правоотношение с наемател на жилищен имот – частна общинска собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

6. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - Кмет на Община Разград

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/

Докладната записка ще се разглежда в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината .

7. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Съгласие за продажба на придаваеми по регулация части от общински терени към УПИ I-60 в кв. 620 по регулационния план на град Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината ; в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

8. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.502.6111 по кадастралната карта на гр. Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

9. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности; в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

10. Докладна записка от Галина Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Федерация на жените – Разград“, гр.Разград, БУЛСТАТ: 116542391, със седалище: гр.Разград, бул. „Априлско въстание“ № 56 безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, намиращ се на бул. „Априлско въстание“ № 56, бл. 8 в гр. Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

11. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Учредяване на възмездно право на ползване на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Пороище, община Разград.

Докладната записка ще се в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Приложение № 1

12. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на части от имоти в горски територии – частна общинска собственост, в землища на населени места от община Разград.

Докладната записка ще се в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Приложение № 1.

13. Докладна записка от групата общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Разград, мандат 2015-2019г.

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на Председателя на Общински съвет – Разград и избор на Председател на Общински съвет Разград.

Докладната записка ще се в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

14. Докладна записка от Стоян Димитров Ненчев - Председател на Общински съвет  - Разград

Относно: избор на комисия по чл.68 от Закона за съдебната власт за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за нейното провеждане.

 

Докладната записка ще се разглежда в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

 

Публикувано на 14.05.2018г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk