Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Ръководство


функции на зам.кметове

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ОБЩИНА РАЗГРАД


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА РАЗГРАДgerb_rzУтвърден със Заповед №448 от 02.05.2012 г. на кмета на Община Разград

Г л а в а    в т о р а

 ПРАВОМОЩИЯ

НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД, НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД, НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА РАЗГРАД, НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

Раздел  І

Общи положения

Чл. 6 (1) Кметът на община Разград е орган на изпълнителната власт на територията на общината;

(2) Кметът на община Разград представлява Община Разград като юридическо лице.

Чл. 7 (1) При осъществяване на местното самоуправление и при изпълнението на правомощията си кметът на община Разград се подпомага от заместник-кметове, броят на които се определя от Общински съвет-Разград;

(2) Кметът на община Разград делегира със заповед свои правомощия на заместник-кметовете и определя техните функции;

(3) Кметът на община Разград определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината;

(4) Кметът на община Разград, в изпълнение на своите функции, които са от неговата обща компетентност, може по силата на законите да делегира изрично и писмено отделни свои правомощия на заместник-кмет, на ръководителите на бюджетни звена и на други длъжностни лица от общинската администрация.

Раздел ІІІ

Правомощия на заместник-кметовете на община Разград

Чл. 9 (1) При осъществяване на своята дейност кметът на община Разград се подпомага от трима заместник-кметове, които ръководят следните функционални направления:

1. финансови дейности, местни данъци и такси, инвестиционни дейности, програми и околна среда;

2. териториално и селищно устройство, общинска собственост, контрол по строителството;

3. хуманитарни дейности – образование, социални дейности, здравеопазване, борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

(2) Заместник-кметовете изпълняват задачите, които им се възлагат от Общински съвет-Разград и от кмета на общината и се отчитат пред тях за изпълнението;

(3) Заместник-кметовете имат право да внасят пред Общински съвет-Разград проекти за решения, които се отнасят до работата на възложените им функционални направления;

(4) Заместник-кметовете изпълняват писмено делегирани им от кмета на общината негови правомощия;

(5) Заместник-кметовете имат правомощията на заявители на обществени поръчки и в качеството си на такива осъществяват планирането им по реда и в сроковете, определени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

(6) Заместник-кметът по ал.1, т.1 осъществява контрол по изпълнението на финансовите параметри на планираните обществени поръчки;

(7) Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината при осъществяването на контрол върху работата на комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk