ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Длъжност

ЛИЦЕ ЗАЕМАЩО ПУБЛИЧНА ДЛЪЖНОСТ

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Главен архитект

арх. Илин Любомиров Солаков

2019

 


Печат