Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Регистри Етажна собственост


Етажна собственост

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“

Линк към страницата на МРРБ - "Обновяване на жилища"

Публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост
Съгласно § 2 от Наредба № 3 от 17 юни 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2009г. - отменена)

Достъп до данните в Регистъра на сградите в режим на етажна собственост имат управителният съвет (управителят) и контролният съвет (контрольорът) относно представляваната от тях етажна собственост, длъжностни лица от общинската/районната администрация, както и органите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.

Публичен регистър на сдруженията в режим на етажна собственост 

Съгласно чл.2 ал.4  от  НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
(обн. в ДВ бр. 6 от 23.01.2009 г.), В СИЛА ОТ 01.05.2009 г.
Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ НАПРАВИ СЛЕДНОТО:

І. Свикването на общо събрание в етажната собственост, вписването в книгата за собствениците и подаването на заявление за вписване в регистъра по чл. 44 се извършва в срок до 30 юни 2010 г. (§ 4 от Преходни разпоредби на ЗУЕС, Обн. ДВ. бр.15 от 23 февруари 2010г.), на което да бъдат взети решение за:
- Определяне формата на управление и управителните органи (чл.9 и чл.10 от ЗУЕС);
- Приемане на Правилник на вътрешния ред, съгласно утвърден образец от МРРБ (чл.11, ал.3 от ЗУЕС);
- Създаване Книга на собствениците по утвърден образец на МРРБ (чл.7 от ЗУЕС).

Кметът на общината в 6-месечен срок от изтичането на срока по § 4 организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, когато не са свикани такива събрания. (§ 5 от Преходни разпоредби на ЗУЕС, Обн. ДВ. бр.15 от 23 февруари 2010г.)

ІІ. Подаване на  заявление по образец за вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост във Фронт офис №1, намиращ се на партера в сградата на Община Разград на бул."Бели Лом" №37А (чл. 44 от ЗУЕС и Наредба №3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост).
Необходими документи:

1. При управление на етажната собственост от Общо събрание:
- Заявление за вписване в регистъра, утвърдено от Министъра на РРБ, което следва да бъде попълнено от председателя на Управителния съвет или от управителя на етажната собственост след провеждане на Общо събрание на собствениците, като се прилагат следните документи:

  • копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на Управителния съвет (управителя);
  • списък на собствениците на етажна собственост;
  • лична карта на лицето, извършващо регистрация.

2. При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците:
- Заявление за вписване на Сдружение на собствениците, като се прилагат следните документи:

  • списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в ЕС;
  • списък на собствениците на етажна собственост;
  • копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на Управителния съвет (управителя);
  • копие от приетото споразумение, заверено от председателя на Управителния съвет (управителя);
  • нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението (чл. 29 ЗУЕС);лична карта на лицето, извършващо регистрация.

 

ІІІ. Издаване на технически паспорт за сградата при условията и по реда на Закона за устройство на територията (за съществуващи сгради, които към датата на влизане в сила на закона са въведени в експлоатация - в срок до 31 декември 2012 г.).

Образци на заявленията на хартиен носител могат да бъдат получени във Фронт офис №1, намиращ се на партера в сградата на Община Разград на бул."Бели Лом" №37А.

 

Примерни образци
 ПОКАНА за Общо събрание на съгласно чл.13 ал.1 от ЗУЕС 24 KB
 Предупреждение по чл.38 от ЗУЕС 26 KB
 ПРОТОКОЛ по чл.13, ал.1 от ЗУЕС 34 KB
 ПРОТОКОЛ за проведено Общо събрание на собствениците, ползвателите и обитателите на обекти в блок/вход в режим на етажна собственост 28 KB 
 СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на Сдружение на собствениците 101 KB
 КНИГА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ в жилищна сграда в режим на етажна собственост 62 KB
 Списък на участвалите собственици и упълномощени представители в общото събрание 49 KB
 Заявление за регистрация на сдружение на собствениците 41KB
 ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на сграда(вход) в регистъра 41 KB
Уведомление за промени в сдружението на етажната собственост по чл.46б 29 КВ
Уведомление за промени в органите на управление на етажната собственост по чл.46б 26 КВ
 ПРОТОКОЛ по чл.16, ал.7 от ЗУЕС 31 KB
 Съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание на етажната собственост 28 KB
Нормативна база
 ЗАКОН за управление на етажната собственост 78 KB
 ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ 85 KB

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk