Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Търговски дружества с общинско участие

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

       /Настоящият регистър е изготвен на основание чл.54а от Закона за общинската собственост.
         Представената информация е към 25.01.2017 година/

"ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" - РАЗГРАД ЕАД ГР. РАЗГРАД

1. Номер и партида на вписването в общинския регистър № 1, партида –„ Търговски дружества”
2. Номер и партида на вписването в Търговския регистър, номер и дата на фирменото дело, номер и дата на решението, с което е поставено вписването; № 118, том 6, стр.110 по ф.д.№326/10.06.1999г.
3. Вид на дружеството, наименование, седалище и адрес на управление; Еднолично акционерно дружество "Общински пазари - Разград"
гр.Разград, ул."Марица" №2
4.Срок и предмет на дейност; Отдаване под наем на площи, магазини, съоръжения и инвентар, услуги по организиране ползването на общински пазари, строителство, ремонти поддържане на търговски обекти, търговия с всякакъв вид селскостопанска, животинска и промишлена продукция, вътрешна и комисионерска търговия, както и всяка друга незабранена от закона.
5. Капитал, съответно уставен фонд, разпределение на капитала; 50 000 лева, разпределен на 10 000 броя акции с номинална стойност 5 лева всяка.
5.1. Увеличение на капитала: Решение № 326/23.05.2007 г, на Разградски Окръжен съд. Увеличава капитала от 50 000 лв. на 100 000 лв., разпределен в 20 000 поименни акции по 5 лева всяка, вследствие преобразуване чрез вливане.
6. Име, ЕГН, адрес, местожителство, наименование и седалище на съдружниците или учредителите; размер на дяловете им, промени в съдружниците и в размера на дяловете им, прехвърляне на акции; Община Разград е едноличен собственик на капитала.
7. Име, ЕГН, адрес и местожителство на членовете на органите на управление; представителство, име, ЕГН, адрес и местожителство на лицата, които представляват дружеството; Съвет на директорите:
Катинка Петкова Матеева - председател на СД с месечно възнаграждение 250 лева;
Йордан Тодоров Атанасов - изп. директор, гр.Разград, бул. "България" №17, вх.А, ап.3 с месечно възнаграждение 250 лева;
Музафер Мустан Хамид - зам. председател на СД с месечно възнаграждение 250 лева;
7.1. Промяна в състава на Съвета на директорите: Решение № 233/29.07.2008г. на Общински съвет -Разград Агенция по вписванията – Удостоверение 20080902154133/02.09.2008 г, Съвет на директорите:
Звездомир Илиев Илиев, Елин Асенов Харизанов; Деяна Иванова Колева; Представител: Деяна Иванова Колева;
7.2. Промяна в състава на Съвета на директорите: Решение № 602/29.01.2010г. на Общински съвет -Разград. Освобождава от съвета на директорите Звездомир Илиев Илиев и избира за нов член на съвета на директорите Разия Мухамедовна Радева
7.3. Промяна в състава на Съвета на директорите: Решение № 118/24.04.2012г. на Общински съвет Разград. Освобождава от съвета на директорите Разия Мухамедовна Радева и избира за нов член на съвета на директорите Любомир Асенов Райчев
7.4. Промяна в състава на Съвета на директорите: Решение № 812/26.05.2015г. на Общински съвет Разград. Освобождава от съвета на директорите Елин Асенов Харизанов и избира за нов член на съвета на директорите Метин Зекерие Мутиш
8. Размер на общинското участие; орган, управляващ правата на общината, като собственик на капитала; име, ЕГН, адрес и местожителство на лицето, упълномощено да представлява общината в общото събрание на дружеството; 100% общинско участие; Общински съвет Разград;
9. Участие в други търговски дружества; размер на участие и разпределение на капитала в тези дружества;  -
10. Клонове;  -
11.Преобразуване, сливане, вливане и разпределяне; прехвърляне на предприятия; С Решение №859/25.04.2007 г. на Общински съвет Разград, е извършено преобразуване на "Паркстрой - Разград" ЕАД гр.Разград чрез вливане в приемащото го дружество "Общински пазари - Разград" ЕАД гр.Разград Промяната е отразена в Търговския регистър с Решение №326 от 23.05.2007 г. на Разградския Окръжен съд.
12. Прекратяване;  -
13. Забележки на вписаните обстоятелства. /вписва се решението за приватизиране на предприятието, както и датата на подписване на приватизационната сделка, способ на приватизация и Купувачът - Купувачите на предприятието/

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-I - РАЗГРАД" ЕООД ГР. РАЗГРАД

1. Номер и партида на вписването в общинския регистър. № 3 , партида „Търговски дружества”
2. Номер и партида на вписването в Търговския регистър, номер и дата на фирменото дело, номер и дата на решението, с което е поставено вписването; Том 7, стр. 48, парт. 48, Решение № 24 от 17.01.2000г.
3. Вид на дружеството, наименование, седалище и адрес на управление;
Еднолично дружество с ограничена отговорност "Диагностично-консултативен център - І - Разград", 
гр.Разград, ЖК "Васил Левски" №1
4. Срок и предмет на дейност; Осъществяване на специализирана извънболнична помощ.
5. Капитал, съответно уставен фонд, разпределение на капитала; 437 340 лева, разпределен в 43 734 броя дялове с номинал 10 лева всеки един;
6. Име, ЕГН, адрес, местожителство, наименование и седалище на съдружниците или учредителите; размер на дяловете им, промени в съдружниците и в размера на дяловете им, прехвърляне на акции; Община Разград е едноличен собственик на капитала.
7. Име, ЕГН, адрес и местожителство на членовете на органите на управление; представителство, име, ЕГН, адрес и местожителство на лицата, които представляват дружеството;
Д-р Ивета Симеонова Кулева, 
гр. Разград, бул. "Бели Лом" №29, вх.Б - управител с месечно възнаграждение 280% от отчетената месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.
7.1.Смяна на управител:
Решение № 421/28.07.2009г. на Общински съвет – Разград Договор за възлагане управлението на „Диагностично – консултативен център I – Разград”ЕООД от 07.08.2009г. 
Управител: Д-р Николай Райчев Денев
8. Размер на общинското участие; орган, управляващ правата на общината, като собственик на капитала; име, ЕГН, адрес и местожителство на лицето, упълномощено да представлява общината в общото събрание на дружеството; 100 % общинска собственост; Общински съвет Разград
9. Участие в други търговски дружества; размер на участие и разпределение на капитала в тези дружества; -
10. Клонове; -
11. Преобразуване, сливане, вливане и разпределяне; прехвърляне на предприятия; -
12. Прекратяване; -
13. Забележки на вписаните обстоятелства. /вписва се решението за приватизиране на предприятието, както и датата на подписване на приватизационната сделка, способ на приватизация и Купувачът - Купувачите на предприятието/

"СВЕЖЕСТ-98" АД ГР. РАЗГРАД

1. Номер и партида на вписването в общинския регистър. № 4, партида „Търговски дружества”
2. Номер и партида на вписването в Търговския регистър, номер и дата на фирменото дело, номер и дата на решението, с което е поставено вписването; Парт. № 148, том 5, стр.148 по ф.д. №592 от 31.01.2001г.
3. Вид на дружеството, наименование, седалище и адрес на управление;
Акционерно дружество "Свежест"
гр.Разград,ул."Ропотамо" №5
4. Срок и предмет на дейност; Производство на стоки и услуги - пране и химическо чистене.
5. Капитал, съответно уставен фонд, разпределение на капитала; 100 000 лева, разпределен в 20 000 броя акции с номинална стойност 5 лева всяка.
5.1. Увеличение на капитала 115 250 лева, разпределени в 23050 броя акции с номинална стойност 5 лева всяка, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 18.12.2009г.
6. Име, ЕГН, адрес, местожителство, наименование и седалище на съдружниците или учредителите; размер на дяловете им, промени в съдружниците и в размера на дяловете им, прехвърляне на акции; "Свежест - 98"АД притежава 16 800 броя поименни акции с номинална стойност 5 лева всяка; Община Разград притежава 3 200 броя акции с номинална стойност 5 лева всяка.
7. Име, ЕГН, адрес и местожителство на членовете на органите на управление; представителство, име, ЕГН, адрес и местожителство на лицата, които представляват дружеството;
Съвет на директорите: 
Младен Василев Минев - председател на СД;
Янка Йорданова Пейчева - зам. председател на СД; 
Пеньо Пенев Пенев - изп. директор, гр.Разград, ул. "Княз Борис" №37, ап.5; 
Янка Йорданова Гогова -изп. директор;
7.1. Изменения в състава на Съвета на директорите:
Съвет на директорите: 
Младен Василев Минев; Янка Йорданова Гогова; Симеон Малчев Дянков, 
Изп. Директор: Янка Йорданова Гогова.
7.2. Изменения в състава на Съвета на директорите:
Съвет на директорите:
Младен Василев Минев;
Янка Йорданова Гогова;
Пеньо Пенев Пенев
Изп. Директор: Пеньо Пенев Пенев
8. Размер на общинското участие; орган, управляващ правата на общината, като собственик на капитала; име, ЕГН, адрес и местожителство на лицето, упълномощено да представлява общината в общото събрание на дружеството; 16 % общинско участие; 3 200 броя поименни акции с номинална стойност 5 лева.
Денчо Стоянов Бояджиев, гр.Разград, бул."Бели Лом" №37А, кмет на Община Разград -упълномощено лице.
8.1. Промяна в размера на общинското участие 13.88% общинско участие
9. Участие в други търговски дружества; размер на участие и разпределение на капитала в тези дружества; -
10. Клонове; -
11. Преобразуване, сливане, вливане и разпределяне; прехвърляне на предприятия; С Решение № 144 от 01.08.2001г. на Разградски окръжен съд "Свежест" АД гр.Разград по ф.д. № 592/1998г. се влива в "Свежест - 98" АД гр.Разград. Прекратява се "Свежест" АД гр.Разград от деня на вписването му чрез вливане в "Свежест - 98" АД гр.Разград.
12. Прекратяване; -
13. Забележки на вписаните обстоятелства. /вписва се решението за приватизиране на предприятието, както и датата на подписване на приватизационната сделка, способ на приватизация и Купувачът - Купувачите на предприятието/ Съгласно договор за продажба на акции на "Свежест" ЕАД гр.Разград от 15.09.2000г. Община Разград продава на "Свежест - 98" АД гр.Разград 6 800 броя поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 5 лева, представляващи 68 % от капитала на дружеството.

МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ-РАЗГРАД" АД ГР. РАЗГРАД

1. Номер и партида на вписването в общинския регистър. № 5, партида „Търговски дружества”
2. Номер и партида на вписването в Търговския регистър, номер и дата на фирменото дело, номер и дата на решението, с което е поставено вписването; Парт. № 8, том 8, стр. 8 по ф.д. № 547 от 11.03.2002 г.
3. Вид на дружеството, наименование, седалище и адрес на управление; Акционерно дружество "Св. Иван Рилски"
гр.Разград, ул."Коста Петров" № 2
4. Срок и предмет на дейност; Осъществяване на болнична помощ и активно издирване, диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с кожни и венерически заболявания, от туберкулоза, с хронични неспецифични белодробни заболявания и психични заболявания.
5. Капитал, съответно уставен фонд, разпределение на капитала; 1 362 000 лева, разпределен в 136 200 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка.
5.1 Промяна на капитала;

2 862 000 лева, разпределен в 286 200 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка.

3 862 000 лева, разпределен в 386 200 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка.

4 162 000 лева, разпредвлен в 416 200 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка.

6. Име, ЕГН, адрес, местожителство, наименование и седалище на съдружниците или учредителите; размер на дяловете им, промени в съдружниците и в размера на дяловете им, прехвърляне на акции; Министерство на здравеопазването притежава 69 462 броя поименни акции с номинал 10 лева всяка.
Община Завет притежава 5 298 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка.
Община Исперих притежава 1 318 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка.
Община Кубрат притежава 10 433 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка.
Община Лозница притежава 6 674 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка.
Община Разград притежава 25 415 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка.
Община Самуил притежава 3 868 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка.
Община Цар Калоян притежава 3 732 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка.
7. Име, ЕГН, адрес и местожителство на членовете на органите на управление; представителство, име, ЕГН, адрес и местожителство на лицата, които представляват дружеството; Съвет на директорите:
Д-р Ангелина Миткова Литева, гр. Разград, бул. "Бели Лом" №37, вх.А, бл.1, ап.6 - изп. директор
Румен Димитров Цачев, гр. София, ЖК "Красно село", бл.223, вх.Б, ап.54 - председател на СД;
Д-р Леман Салимова Балканджиева, гр. Кубрат, ул. "Цар Освободител" №15, ап.4 - зам.председател на СД;
7.1.Промяна в състава на Съвета на директорите: Решение на Общо събрание на акционерите на МБАЛ, проведено на 28.05.2009г.
Кристиян Славов Велинов – Председател;
Ангелина Миткова Литева –Изп. Директор;
Леман Селимова Балканджиева – Зам.Председател
7.2.Промяна в състава на Съвета на директорите: Решение на Общо събрание на акционерите на МБАЛ, проведено на 08.10.2009г.
д-р Румен Ангелов Русанов – Председател;
д-р Георги Николов Кулишев –зам.председател;
д-р Иван Димитров Петров – изп.директор.
7.3.Промяна в състава на Съвета на директорите: Решение на Общо събрание на акционерите на МБАЛ, проведено на 11.16.2014г.
д-р Владимир Иванов Заимов
д-р Левент Али Апти
д-р Гечо Вълков Жеков
7.4.Промяна в състава на Съвета на директорите: Решение на Общо събрание на акционерите на МБАЛ, проведено на 20.02.2015г.
д-р Марин Керчев Керчев
д-р Драгомир Атанасов Николов
д-р Искарен Тодоров Калчев
8. Размер на общинското участие; орган, управляващ правата на общината, като собственик на капитала; име, ЕГН, адрес и местожителство на лицето, упълномощено да представлява общината в общото събрание на дружеството; 18,66 % общинско участие;
Денчо Стоянов Бояджиев, гр. Разград, бул. "Бели Лом" №37А, кмет на Община Разград - упълномощено лице.
8.1. Промяна на размера на Общинското участие:

8.88 % общинско участие;

6.58 % общинско участие;

9. Участие в други търговски дружества; размер на участие и разпределение на капитала в тези дружества; -
10. Клонове; -
11. Преобразуване, сливане, вливане и разпределяне; прехвърляне на предприятия; -
12. Прекратяване; -
13. Забележки на вписаните обстоятелства. /вписва се решението за приватизиране на предприятието, както и датата на подписване на приватизационната сделка, способ на приватизация и Купувачът - Купувачите на предприятието/ -

"РУСЕНСКА СТОКОВА БОРСА" АД ГР. РУСЕ

1. Номер и партида на вписването в общинския регистър. № 6, партида ”Търговски дружества”
2. Номер и партида на вписването в Търговския регистър, номер и дата на фирменото дело, номер и дата на решението, с което е поставено вписването; № 931, том 12, стр. 116 по ф.д. №2149/1995г. на Русенски окръжен съд. Решение № 2857/25.10.1995г.
3. Вид на дружеството, наименование, седалище и адрес на управление; Акционерно дружество "Русенска стокова борса"
гр.Русе, ул."Княжевска" № 15
4. Срок и предмет на дейност; Приложение №1
5. Капитал, съответно уставен фонд, разпределение на капитала; 253 080 лева, разпределен в 1 406 броя непривилегировани поименни акции с номинална стойност 180 лева всяка.
6. Име, ЕГН, адрес, местожителство, наименование и седалище на съдружниците или учредителите; размер на дяловете им, промени в съдружниците и в размера на дяловете им, прехвърляне на акции; Приложение №2
7. Име, ЕГН, адрес и местожителство на членовете на органите на управление; представителство, име, ЕГН, адрес и местожителство на лицата, които представляват дружеството; Приложение №1
8. Размер на общинското участие; орган, управляващ правата на общината, като собственик на капитала; име, ЕГН, адрес и местожителство на лицето, упълномощено да представлява общината в общото събрание на дружеството; 15 броя поименни непривилегировани акции с номинална стойност 180 лева всяка;
Денчо Стоянов Бояджиев , гр. Разград, бул. "Бели Лом №37А, кмет на Община Разград - упълномощено лице.
9. Участие в други търговски дружества; размер на участие и разпределение на капитала в тези дружества; -
10. Клонове; -
11. Преобразуване, сливане, вливане и разпределяне; прехвърляне на предприятия; -
12. Прекратяване; -
13. Забележки на вписаните обстоятелства. /вписва се решението за приватизиране на предприятието, както и датата на подписване на приватизационната сделка, способ на приватизация и Купувачът - Купувачите на предприятието/ -

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg