ХАРТА НА КЛИЕНТА и собствени стандарти за качествено административно обслужване в Община Разград

Всеки член на обществото има еднакъв достъп до услугите, които предоставя Община Разград. 
При осъществяването на своята дейност общинска администрация-Разград се ръководи от принципите на законност, прозрачност, достъпност, координация и гарантиране интересите на населението и администрацията.
Главна цел на настоящата Харта е да се подобри достъпа на гражданите до административното обслужване и неговото качеството.


За постигането на тази цел Община Разград приема следните стандарти за административно обслужване:
1. Внимание и уважение към гражданите, зачитане на тяхното лично достойство;
2. Консултиране на клиентите за всички възможности и последващи действия при извършване на услуга – цени, срокове, решения, възражения, оплаквания и др.;
3. Компетентно и отговорно решаване на поставяните проблеми;
4. Извършване на услуги на високо професионално ниво;
5. Анализиране на получената обратна информация от клиентите и предприемане на необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услугуи;
6. Осигуряване на достъп до Фронт офиса на хора с увреждания и обстановка на внимание и уважение при административното обслужване;
7. Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства по начин, удовлетворяващ потребностите на гражданите;
8. Отговор в срок на поставените въпроси, както и извършване в срок на исканите услуги;
9. Измерване и публикуване на оценките за удовлетвореността на клиентите.

Водени от желанието да предоставим възможно най-доброто обслужване на клиентите си, както и да печелим тяхното доверие ние се ангажираме:
• Да предоставяме вежливо и качествено обслужване на всеки;
• Да предоставяме пълна информация относно нашата дейност чрез различни комуникационни средства на всеки, който се обърне към нас; 
• Да отговаряме на всички запитвания, във възможно най-кратки срокове и в съответствие с приетите стандарти на обслужване;
• Да ви насочим към съответната институция, когато вашето искане не е от компетенциите на Община Разград;
• Да разглеждаме вашите сигнали и предложения;
• Да анализираме получените оплаквания, предложения и коментари регулярно и да ви уведомяваме за предприетите действия;
• Да противодействаме на възможностите за корупция.

От вас, клиентите, очакваме:
• Да се отнасяте с уважение към служителите, които ви обслужват; 
• Да предоставяте пълна и точна информация, необходима за извършването на съответната услуга;
• Да изберете начина за получаване на информация и начина на подаване на заявление за извършване на услуга;
• Да отправяте своите мнения, оплаквания и сигнали за лошо или некомпетентно администриране и обслужване в “Регистър на оплакванията” /намиращ се във Фронт офиса на общинската администрация/;
• Да изразявате свободно и доброволно своите мнения, предложения и коментари, за да се подобри качеството на услугите.

За връзка и контакт с нас можете:
• Да ни посетите или пишете на адрес: пк. 7200, гр.Разград, бул.”Бели Лом” №37А.
• Да внесяте сигнали и предложения в “Деловодство”, партерен етаж, стая 06 или да изпратите по пощата на адреса на Община Разград;
• Да получавате информация и услуги всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа непрекъснато;
• Да бъдете консултирани и насочени за решаване на поставените проблеми на всички публично обявени телефони на Община Разград;
• Да отправяте въпроси по интересуващи ви теми на обявените Е-mail адреси до служители със съответната компетенция;
• Да получавате подробности за извършваните от нас административни услуги и чрез Интернет на адрес: www.razgrad.bg.
• Да получите он-лайн услуги и информация на горепосочения адрес.

Важно е да знаете, че:
• Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
• Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, поставени в сигнали и предложения, които съдържат нецензурни изрази и/или немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
• Общинската администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;

Общинска администрация-Разград е отворена към вашите предложения и сигнали. Те ще ни помогнат да подобрим стандартите на административното обслужване.
За нас е важно да получаваме вашите предложения и сигнали, за да можем да анализираме получената информация и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация, ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на вашите предложения.


Общинска администрация Разград


Печат