Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ-ОРИГИНАЛ

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ  НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ

СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА ЛИЦЕ, РОДЕНО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ НА ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, ПОСТАНОВЕНО ОТ БЪЛГАРСКИ СЪД, ОТНОСНО ЛИЦЕ, ЗА КОЕТО ЛИПСВА АКТ ЗА РАЖДАНЕ 

СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ НА ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ ПО ЧЛ.101 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС, ПОСТАНОВЕНО ОТ БЪЛГАРСКИ СЪД

СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, РОДЕН В ЧУЖБИНА

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЯ, ПЪЛНИ ПРЕПИСИ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ АКТОВЕ ЗА РАЖДАНЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН  АКТ ЗА ГРАЖДАСКО СЪСТОЯНИЕ – АКТ ЗА РАЖДАНЕ 

ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК-ОРИГИНАЛ

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ  НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК

СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК ПРЕД ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, СКЛЮЧЕН В ЧУЖБИНА

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЯ, ПЪЛНИ ПРЕПИСИ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ АКТОВЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ

СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ НА ЛИЦЕ, ПОЧИНАЛО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ НА ОСНОВАНИЕ НА ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, ПОСТАНОВЕНО ОТ БЪЛГАРСКИ СЪД, ОТНОСНО ЛИЦЕ, ЗА КОЕТО ЛИПСВА АКТ ЗА СМЪРТ  

СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПОЧИНАЛ В ЧУЖБИНА

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЯ, ПЪЛНИ ПРЕПИСИ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ АКТОВЕ ЗА СМЪРТ 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАСКО СЪСТОЯНИЕ - АКТ ЗА СМЪРТ

ПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАСКО СЪСТОЯНИЕ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 42 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК  В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕС

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ДРУГ ВИД ПО ИСКАНЕ НА ГРАЖДАНИ

 АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС

АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЯ ИЛИ ПРЕПИСИ ОТ СЕМЕЕН РЕГИСТЪР, ЛРК (личен регистрационен картон) и еЛРК (електронен ЛРК)

ЗАВЕРКА (ЛЕГАЛИЗАЦИЯ) НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА

УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕПИСКА ЗА ПРИСВОЯВАНЕ НА ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР НА ЧУЖДЕНЦИ по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗГР, БЕЗ СЛУЧАИТЕ, КАСАЕЩИ НОВОРОДЕНИТЕ ИМ ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ОБРАЗУВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕПИСКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ДОПУСКАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ

ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕПИСКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЕРЕН ЕГН ПО ИСКАНЕ НА ГРАЖДАНИ

ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕПИСКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСТВО

ЗАВЕРКА НА ДАННИТЕ НА СВИДЕТЕЛИТЕ, ПОСОЧЕНИ ОТ СОБСТВЕНИКА В МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ДО НОТАРИУСА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВЕН НОТАРИАЛЕН АКТ ПО РЕДА НА чл. 587 от ГПК

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk