Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Социални дейности


КЪДЕ И КАК В ОБЩИНА РАЗГРАД ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за лична помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

1. хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2. деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

3. деца с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда ат Агенция за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положен труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенция за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която е доставчик на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявление-декларация (по образец) се подава до кмета на общината по настоящ адрес , лично или чрез упълномощено лице.

Заявленията се приемат в Община Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 5, стаи 506 и 510, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч., с почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ.

Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, маже да предложи асистент, при наличие на подходящи кандидати.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка), или на неговия законен представител (за справка), или на упълномощеното лице (за справка).

АСИТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко пълнолетно лице, което не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Разград заявление по образец към което прилага:

1. Документ за самоличност (за справка);

2. Автобиография;

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че има/няма сключен трудов договор (по образец);

5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лично помощ (по образец);

6. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.

В заявлението всеки кандидат маже да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Заявление-декларация (по образец)се подава в Община Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 5, стаи 506 и 510, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч., с почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.

С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и при получено одобрение ще бъде вписан в списъка на кандидатите за лични асистенти в общината.

Реално предоставяне на лична помощ за хората с увреждания ще започне от 01 септември 2019 г.

Заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и за включване в механизма лична помощ могат да се подават и след тази дата съответно в Дирекция „Социално подпомагане“ Разград и Община Разград.

За допълнителна информация и въпроси тел: 084/618 218; 084/618 242, отдел „Социални дейности“.

Образци на заявленията може да получите в Община Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 5, стая 506 и стая 510, или да изтеглите от сайта на Община Разград: http://razgrad.bg/, раздел „Социални услуги“, Лична помощ.

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk