Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати


З А П О В Е Д № 942/ 02.08. 2019 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Подадено е искане с вх. № 2117-26/16.04.2019 г. от „Обединена Божия църква“-2, гр. Разград – собственик на поземлен имот с идентификатор 61710.504.4206 по одобрената със Заповед № РД-18-37 от 10.03.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК кадастрална карта на гр. Разград, който по регулационния план на гр. Разград представлява парцел с № VIII-1431 /осем римско тире хиляда четиристотин тридесет и едно арабско/ с отреждане „Божия църква“ в кв. 124 /сто двадесет и четири/ по плана на гр. Разград, община Разград да се изменят действащият регулационен и застроителен план одобрени със Заповед № 543 от 17.06.1999 г. на Кмета на Община Разград, като се образува урегулиран поземлен имот и регулационните му линии се поставят по одобрените кадастрални граници, да се одобри изменение на план за регулация и план за застрояване в него, съгласно инвестиционните намерения на собственика.

Представено е Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-77399/04.04.2019 г. от СГКК – гр.Разград за обект 61710.504.4190, 61710.504.4191, 61710.504.4206 и 61710.504.4208, промяна граници на УПИ VII, VIII и IX, кв. 124 и Скица-проект № 15-299587-04.04.2019 г., издадена от СГКК – гр.Разград.

Във връзка с гореизложеното и на основание:  чл. 129, ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6, от Закона за устройство на територията, искане вх. №  2117-26/16.04.2019 г. от „Обединена Божия църква“-2, гр. Разград и Решение № II по Протокол № 10 от 25.07.2019 г. на ОЕСУТ, 

З А П О В Я Д В А М:

Одобрявам изменение на плана за регулация на част от квартал 124 /сто двадесет и четири/ по плана на  гр. Разград, с ЕКАТТЕ 61710, община Разград, като заличавам парцели с №№ VIII-1431 /осем римско тире хиляда четиристотин тридесет и едно арабско/ с отреждане „Божия църква“ и IX /девет римско/ с отреждане „За озеленяване и КОО“ и от тях образувам нови урегулирани поземлени имоти с №№ VIII-4206 /осем римско тире четири хиляди двеста и шест арабско/ с отреждане „За църква“ и IX-4208 /девет римско тире четири хиляди двеста и осем арабско/ с отреждане „За озеленяване и КОО“ и за имот 61710.504.4191 образувам УПИ с № XXII-4191 /двадесет и две римско тире четири хиляди сто деветдесет и едно арабско/ с отреждане „За инженерно техническа инфраструктура“, като запазвам южната улично регулационна линия и поставям вътрешните регулационни линии по одобрените кадастрални граници на имотите по зелени и кафяви щрихи, поправки и надписи, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от заповедта.

Одобрявам изменение на плана за застрояване в урегулиран поземлен имот с № VIII-4206 /осем римско тире четири хиляди двеста и шест арабско/ „За църква“ в квартал 124 /сто двадесет и четири/ по плана на гр. Разград, с ЕКАТТЕ 61710, община Разград,  съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от заповедта.

Настоящата заповед да се съобщи по реда на АПК на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Разград пред Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията.

КМЕТ: /Д-Р В. ВАСИЛЕВ/

Pril1 Z942

Pril2 Z942

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk