Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Търгове и конкурси Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 837


Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 837

 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград  за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за учредяване на  възмездно право на ползване за срок от 10/десет/ години върху поземлен имотчастна общинска собственост с идентификатор 61710.504.249  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград одобрени със Заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-17-232/18.12.2008 г. на Началник на СГКК – Разград, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1504/15.12.2012 г. с площ на имота 4267 кв.м. (четири хиляди двеста шестдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, при граници и съседи имоти с идентификатори: 61710.504.173, 61710.504.251, 61710.504.149, 61710.504.250, 61710.504.252 и 61710.504.253 заедно с  построения в имота обект - бензиностанция, представляващ сграда с идентификатор 61710.504.249.1, със застроена площ от 166 кв.м. (сто шестдесет и шест квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение: „сграда за търговия“ и сграда с идентификатор 61710.504.249.2 със застроена площ от 291 кв.м. (двеста деветдесет и един квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение „сграда за търговия“.
 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk