Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград месец юли 2019 г.

Продължава... 

Културен календар за месец юли 2019 г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало


Заповед за промяна в адресите на избирателни секции с номера 182600043, 182600053, 182600054 на територията на община Разград

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

З А П О В Е Д

№ 536

гр. Разград, 03.05.2019 г.

 

Със Заповед № 395 от 03.04.2019 г. на кмета на Община Разград са образувани избирателни секции на територията на общината за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и са утвърдени тяхната номерация, обхват и адрес.

Поради изпълнение на строително-монтажни работи по реконструкция и обновяване в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ гр. Разград (втори корпус) и ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Разград по проект №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, е необходимо да бъдат променени адресите на избирателните секции, образувани в посочените по-горе учебни заведения.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 и ал. 5 от Изборния кодекс, във връзка с насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България и моя Заповед № 395 от 03.04.2019 г.,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

1. Изменям моя Заповед № 395 от 03.04.2019 г., с която са образувани избирателни секции на територията на община Разград и са утвърдени тяхната номерация, обхват и адрес за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., в частта относно Приложение № 1 „Списък с номерацията и адресите на избирателните секции в община Разград за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.“, както следва:

 

Населено място

№ на избирателна секция

Адрес

на изборното помещение съгласно Заповед № 395/03.04.2019 г.

Нов  адрес

на изборното помещение

гр. Разград

182600043

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - стария МУЦ,

ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – 1-ви етаж на блок Г на „Средношколско общежитие“,  

ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

гр. Разград

182600053

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - стария МУЦ,

ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” – първи корпус,

ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

гр. Разград

182600054

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - стария МУЦ,

ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - първи корпус,

ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

 

 

2. Номерацията и обхватите на избирателните секции по т. 1 от настоящата заповед остават непроменени.

3. Настъпилата промяна в адресите на избирателните секции по т. 1 от настоящата заповед да се отразят в избирателните списъци за гласуване.

4. Настоящата заповед да се изпрати на Териториално звено-Разград на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Районна избирателна комисия Разград и областния управител на Област Разград.

5. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Разград  в рубриката „Избори за ЕП 2019” и да се постави на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Разград с адрес гр. Разград бул. „Бели Лом” №37А.

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на секретаря на Община Разград.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител.

 

 

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

Кмет на Община Разград

 

 

 

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk