Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград месец юли 2019 г.

Продължава... 

Културен календар за месец юли 2019 г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

З А П О В Е Д

№ 395

гр. Разград, 03.04.2019 г.

 

С Указ № 53 от 19 март 2019 г. Президентът на Република България насрочи избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г..

За гласуването и преброяването на гласовете в съответствие с чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс кметът на общината образува избирателните секции на територията на общината, утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес не по-късно от 50 дни преди изборния ден.

При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България избирателни секции се образуват и в лечебните заведения, домовете за стари хора, други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за задържане. Секциите се образуват от съответните им ръководители при наличие на не по-малко от 10 избиратели, като номерацията им се утвърждава със заповед на кмета на общината, на чиято територия се намират.

Със свое Решение № 9-ЕП от 26.03.2019 г. Централната избирателна комисия е определила структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г..

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 от Изборния кодекс, Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Решение № 9-ЕП от 26.03.2019 г. на Централната избирателна комисия, Заповед № 07 от 29.03.2019 г. на директора на Дом за пълнолетни лица с деменция гр. Разград и Заповед № 16 от  01.04.2019 г. на директора на Дом за стари хора гр. Разград, издадени в съответствие с чл. 9, ал. 6 от Изборния кодекс,

З А П О В Я Д В А М:

1. Образувам 66 (шестдесет и шест) броя избирателни секции на територията на община Разград за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г..

2. Утвърждавам номерация и адрес на избирателните секции по т. 1 от настоящата заповед и на 2 (два) броя избирателни секции образувани по реда на чл. 9, ал. 6 от Изборния кодекс съответно в Дом за стари хора гр. Разград и Дом за пълнолетни лица с деменция гр. Разград съгласно Приложение № 1 „Списък с номерацията и адресите на избирателните секции в община Разград за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.“.

3. Утвърждавам номерация и на 2 (два) броя избирателни секции за Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Разград и МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград“ АД гр. Разград съгласно Приложение № 1 „Списък с номерацията и адресите на избирателните секции в община Разград за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.“.

4. Утвърждавам обхват на избирателните секции по т. 2 от настоящата заповед съгласно Приложение № 2 „Описание на административните адреси по секции в община Разград за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.“.

5. При възникнала необходимост от образуване на избирателните секции по т. 3 от настоящата заповед, техните адреси и обхват ще бъдат утвърдени с отделна заповед.

6. В срок не по-късно от 05.04.2019 г., настоящата заповед с всички приложения към нея да се изпрати на Териториално звено-Разград на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Районна избирателна комисия-Разград и областния управител на Област Разград.

7. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Разград  в рубриката „Избори за ЕП 2019” и да се постави на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Разград с адрес гр. Разград бул. „Бели Лом” №37А.

 

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на секретаря на Община Разград.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител.

        

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

Кмет на Община Разград

 

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk