Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Обяви/Уведомления С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс


С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Във връзка с проведено производство по издаване на общ административен акт – Заповед относно Система за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Разград и на основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Община Разград съобщава на всички заинтересовани страни съдържанието на издадения общ административен акт – Заповед № 255 / 08.03. 2019 год. на кмета на Община Разград, както следва:

 ОБЩИНА РАЗГРАД

З А П О В Е Д

№ 255

 гр. Разград, 08.03. 2019 г.

 С цел създаване на добра организация на приема на деца в първи клас и на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, общините разработват система за прием в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

Съгласно разпоредбите на чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование училищният план-прием се определя преди началото на учебната година от директора на училището при условията и по реда на държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

З А П О В Я Д В А М:

І. Утвърждавам Система за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Разград и определям в същата прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

ІІ. Утвърждавам График за организация на приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Разград.

ІІІ. Системата за прием на деца в първи клас и Графикът за организация на приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Разград са неразделна част от настоящата заповед.

ІV. Утвърдените по т. І и т. ІІ документи да се изпратят до всички общински училища на територията на град Разград, които осъществяват прием в първи клас.

V. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Елка Драмалиева –Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Разград.

Препис от настоящата заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

 

КМЕТ: /П/ /д-р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ/

На основание чл. 68 от АПК, заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаването на общия административен акт по всяко време на производството , включително и след приключването му с издаване на общ административен акт съгласно Закона за националния архивен фонд, поради което същото да се осъществява от отдел“Образование“ при Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Разград, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Лица за контакти: 

Елка Драмалиева – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ – стая № 108, тел.: 084 618 320;

Красимира Кирчева - началник на Отдел „Образование“, Дирекция „Хуманитарни дейности“ – стая № 109 - 2, тел.: 084 618 326.

                                                                                КМЕТ: /П/ /д-р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ/

                                                                   

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД  РАЗГРАД

 


Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk