Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Обяви/Уведомления ЗАПОВЕД №193/25.02.2019 го. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл.125, ал.1 от Закона за горите, са определени горските територии, държавна и общинска собственост, в които е забранена пашата на селкостопански животни.


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 ЗАПОВЕД

 

№193

гр. Разград 25.02.2019 год.,

    На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал. З от Закона за горите и постъпило писмено предложение с вх. № 53-0026/22.02.2019 г. от ТП „ДГС Разград” гр. Разград

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Забранявам пашата на селскостопански животни в горските територии в териториалният обхват на Община Разград, както следва:

ЗЕМЛИЩЕ НА гр. РАЗГРАД

Отдели 159 а÷в, к , л, п, р; 160 и, к, л, о, р, с, ц, 11; 198 а, ж÷и, л; 199 в, е÷и, к, м; 202 г; 203 а, д, ж, 6; 204 д, е;   205 и, м, с, т, ф÷ц, ш; б1, е1, ж1, к1; 206 в, д, о÷с; 209 в; 315 1, 3; 316 п, с÷у; 319 б, в, г, д, е, ж; 331 г÷е, 2; 332 а, в; 333 а, б; 334 в÷з, 1, 2, 3; 373 а÷д, 1, 2; 374 б, д, е, 3, 4; 375 в, 1÷4; 376 1; 377 1, 5; 378 б, д, 5÷9; 379 5, 6; 380 1;    381 а, в, е, ж; 382 з, и, к÷н, п, ф, х, ч, щ, а1,в1, 8÷14; 383 а÷в, д, 5; 384 а, г; 386 а, д, 2, 4, 5; 387 2; 388 2, 3, 5, 7;   389 1, 2; 390 1; 391 в÷д, 1÷4; 396 а, б, г÷ж, к÷м, 2; с обща площ 543 ха.

 Местности -„Куртлуджа”, „Чуката”, „Делиайваз”, „Липака”, „Пчелина”, „Големия юг”.

 

 ЗЕМЛИЩЕ НА с. ГЕЦОВО

Отдели 44 в, ж; 45 б, ж, з, л÷н, 3, 7; 45 3, 5; 46 а, ж, з; 47 а, г; 48 а, в, г; 51 а÷ж, 3; 52 в÷д, и, 1; 151; 152 д, з, к÷м; 153 а÷г; 154 а, г÷е, з, 1; 155 г÷з, 2, 3; 156 а÷з, 2; 157 б÷е, 1, 2; 158 б, г, д, з, и; 175 б, г, з, и, к÷м;                                 с обща площ 376,7 xa.  Местности - „Орлеш”, „Над лозята”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. УШИНЦИ

Отдели 214 ж÷и, к÷п; 219; 307 ж; 308 в÷д, и, к÷н; 309 а, б, 3, 4; 310; с обща площ 133,3 ха.

Местности -„Гробищата”, „Акацията”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. ОСТРОВЧЕ

Отдели 333 а÷в, е, ж, и; 334 а÷д, ж, 1; 336 д, и; 368 е, 1,2; 369 б, г, д, и, 1÷5; 370 а,1; 371 г, ж, и, к; 372 д, 373 е; 374 а÷г, ж÷и, 1, 2, 4; 375 а, б, 1÷4; 392 5; 394 а, о, 8, 12,14; 397 а÷д, 1,2, 4; 398 а÷в, 1,3; 402 2;

 с обща площ 319 ха. Местности - „Липака”, „Йежана”, „Овчарника”, „Мешелека”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. БЛАГОЕВО

Отдели 39 с; 167 а, в, г, н; 382 м; 384 а÷в, 1; 385 а, п, ш; 386 б÷д, 1,3÷6; 391 а, б, 1÷4; 392 а, е, к, 5; 393 г, д, 2;     394 а, б, о, 3, 4, 8, 10,12, 14; 395 л, 4; 396 з, и; 397 е, 2÷4; 398 г, д, 2, 3; 399 в, г, е, з, и; 400 б, р, с, у; 401 а, б, н, 1÷3; 402 р, с, 2, 5; 403 г, д, 4, 5; 404 а, в, д÷ж; 405 а, б, в, к÷м; с обща площ 271,4 ха.

Местности -„Студенец”, „Дядо Миньова чешма”, „Кленака”, „Дъбова гора”, „Дермен дере”, „Военен лагер”. 

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. ПОРОИЩЕ

Отдели 305 б, в; 310 а, б, щ, я, а1, 1; 311; 312 а÷г, е÷з, к, м÷р, т, ц, ч, 1÷5; 313; 314; 315; 318 в ; 320 а, д÷з, 1; 321 в, г, е, з, 1;  с обща площ 242, 6 ха.  Местности -„Грамината”,  „Драги полени”,  „Пирамидата”, „Боаза”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. СТРАЖЕЦ

Отдел 159 и; с обща площ 14,5 ха. Местност-„Зад разсадника”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. КИЧЕНИЦА

Отдели 160 г, у÷х; 161 а, д÷ж, н÷п, 2; 162 б, г, д, з, и, к÷с, х; с обща площ 67,6 ха.

Местност -„До Пилчарника”.

 

ЗЕМЛИШЕ НА. с. БАЛКАНСКИ

Отдели 31 а÷и, л; 32 б, в; 33 а, г; 34 а,д, е, ж; 38 2; 39 а÷в, е, к, л, н, п, р, т, у, ф, х, 3; 40 в÷д,2, 3; 41 а, в, е÷з;  42 б, г÷е; 43 а÷г, з, и, н, п, ф; 44 е, ж; 45 а÷е, и, к÷н, 1÷4, 6, 7; 46 б, в, д, е, 1, 2 ; 49 г, д, ж, и, к÷м, 4÷6; 50 а÷е; 51 б, в, д, з÷ м, 1÷3; 85 д÷з, к÷о; 401 а, в÷д, н, 2; 405 б;

с обща площ 519,9 ха. Местности -„Табиите”, „Мешето”, „Чуката”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. ОСЕНЕЦ

Отдели 21 б, в, з, и, л÷н, х, ol, я1÷в2; 22 б, в, е; 23 б, г, ж, з; 24 в, 5; 28 б, в; 35 б, в, д, е, з, и, м, н, 1, 2, 5÷8; 36 ;     37 б÷г, о, 5,10; 53 и, к, н; 83 а÷и, л, н, о, 14; 84 б, и, л, о, п, с, т, г1, ж1, и2, л2, т, 14÷17; 143 ж, з, н; 144 в, г, е÷з, л; 145 а÷в; 150 д, е, 6; 151 а÷ж, 2; 152 а÷в, н, о, 1;

с обща площ 449,5 ха. Местности -„Букака”, „Орлеш”, „Ботурчето”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. ДРЯНОВЕЦ

Отдели 36 а÷в, д, ж, к, л, р, с1, ш1, ю1, б2÷г2, е2, з2, и2, л2, 8; 53 б, г÷н, р, т, у, 1÷6, 12, 14; 54 а, в, г, е, ж; 55 а, г, ж÷и; 56 в, 1; 57 а, в÷и, к÷п; 58 в, д, к, л, о, ц÷щ, ж1, 12; 66 а, б; 67 б, г÷ж,к; 69 ж, 1; 70 а, в; 121 б, е, ж; 122 а÷е, 1÷6, 8, 9; 123 а÷д, 1, 3÷5; 124 б, в, д, ж; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 142 е; 143 а, б, д, е, н, о; 150 а÷г, ж, 1÷5,8;    с обща площ 1040,9 ха.

Местности -„Гробищата”, „Балево”, „Дряновска чука”, „Лозята”.

 

ЗЕМЛИШЕ НА  с. ДЯНКОВО

Отдел 199 л; 200 д, ж; 201 к, н, р÷т; 202 а÷в, 1; 203 е; 204 5;   с обща площ 41,5 ха. Местност „Овчарника”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. ЛИПНИК

Отдели 197 а, г, е, 3; 199 в, д, н, о, 1; с обща площ 15 ха. Местност- „Пилчарниците”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. РАКОВСКИ

Отдели 132; 133; 135;136 а, б, д, ж, з, л÷п, с, 1; 137; 138 б; 139 ба÷г, к, м÷р, т, у, ф, ч, ш; 140 а÷г, е÷и, л; 141 а, г, д, е, ж; 142; 144 м, н; 145; 146 в, е, ж, з, 1, 3; 147 а; 148 в÷д 1; 149 а, в÷д, ж÷к; 175 в, г, 2; с обща площ 649,9 ха.  

Местност -„Голямата гора”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. ЯСЕНОВЕЦ

Отдели 191 в, 192 а÷г, е, 1, 4, 5; 210 а, б; 212 а, б; 213 а, ж, и, л, н, 9; 224 а, б, з, и, к÷м, п, 3; 225 т; 227 б, 2, 3;      228 а, в÷е, 1, 2; 229 а÷в;   с обща площ 295,7 ха.

Местности-„До жп гарата”, „Над линията”, „Склада”.

 

ЗЕМЛИШЕ НА с. РАДИНГРАД

Отдели  207 у, ф; 214 а÷е, 1, 2; 215 а÷в, м, н, р÷у, 4÷7; 219 е, ж, 6;   с обща площ 55,4 ха.

Местност - „Недоклански дол".

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. НЕДОКЛАН

Отдели 207 а, з, к, н, о, п, с, т, у, ф; 208 в, д, и, п, у, 6; 209 а÷в, е, ж, и, к, л, н, р, с÷у; 210 а÷в, н, о; 211 а, б, ж, к; 212 б, в;   с обща площ 61,2 ха.

Местност-„До селото”, „Акацията”.

 

ЗЕМЛИШЕ НА с. МОРТОГОНОВО

Отдели 215 б÷е, з÷н; 216 а, д÷и, к÷о; 217; 218 ; 220 г, ж, з, п, р; 221 н1, 7, 8; 222; 223 а, г÷з; 237 1; 238 г, 1, 3, 4; 239 а, б, 2; 240 а, б, з, 1; 286 а÷ж, 1; 287 а÷и,1÷5; 288 а, 6, 1,2  с обща площ 471,3 ха.

Местности -„Над селото”, „Кантона”.

 

ЗЕМЛИШЕ НА с. ЧЕРКОВНА

Отдели 191 в; 192 а, б, г, д, ж; 224 д, е, 3; 225 в, г;   с обща площ 81,5 ха.

Местност „ До шосето”.

 

ЗЕМЛИШЕ НА с. ПОБИТ КАМЪК

Отдели 174 ; 175; 176 г, е, ж, 1, 2; 177 в, д, е, 3, 4; 179 в; 180; 181 а, в; 182 в, 2÷4; 183 а÷в, д, 1; 184 а, б, д, 1; 185 1; 186 д, е, з, и÷т, у, х, 1, 2, 6, 7; 187 з; 188; 189 а÷ж, к, л, н, 1; 194 а÷к, 5÷7; 195 а÷з, 1, 3÷5; 196 а÷г, ж, и, м, п, у, ч,щ;   с обща площ 609, 6 ха.  

Местности - „Баламата”, „Летището”, „Дъбравата”.

 

ЗЕМЛИШЕ НА с. ТОПЧИИ

Отдели 229 г; 237 а÷в, 1; 238 а÷в; 239 б, г; 240 а, б; 241 в, е, ж; 242 а÷е, з, 4÷8; 243 з÷л, у÷х, ч, ш; 244 а, з, к÷м, п, р, у÷щ; 245 а, в÷д; 246 а÷з; 247 а÷к, н÷п, с, щ;   с обща площ 570,5 ха.

Местности  - „Брестовенски път”, „Островски път”, „Сакар алъм”, „Сухия гьол”, „Чалията”, „Калето”, „Чолаковия ясак”.

2. Задължавам кметовете и кметските наместници да запознаят местното население и пастирите с настоящата заповед, като я обявят на видно място в сградата на кметството или населеното място.

3.  Провеждане на разяснителна кампания от служители на ОП „Разградлес"   гр. Разград, относно обхвата на забранените за паша Горски територии, собственост на Община Разград.

4. Инструктиране  на  всички  пастири  относно  изискванията  за  противопожарна безопасност.

5. Контрол по изпьлнение на заповедта възлагам на инж. Милена Манева - Директор  на ОП  „Разградлес"

    гр. Разград.

    Препис от настоящата Заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

 

К М Е Т :

 

/Д-Р В. ВАСИЛЕВ/

 

 

 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk