Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград месец юни 2019 г.

Продължава... 

Културен календар за месец юни 2019 г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало


Търгове

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 19002

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Документация

Публикувана на 11.06.2019г.

 

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 691 от 05.06.2019г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2931/12.02.2019 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.502.6441 по кадастралната карта на гр.Разград, с площ от 1525 кв.м, с трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „комплексно застрояване“, с административен адрес: гр.Разград, ул.“Хъшове“ №8, с граници: поземлени имоти 61710.502.3934, 61710.502.3922, 61710.502.3921, 61710.502.3920, 61710.502.3919, 61710.502.6076, 61710.502.7174 и 61710.502.3935.

 

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 642 от 27.05.2019г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VII от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за застрояване на недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с Акт № 873/12.01.2011 година за частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7199, с   площ от 1 666,00 кв. м. /хиляда шестстотин шестдесет и шест квадратни метра/ по кадастралната карта на град Разград, с адрес: град Разград, улица „Търговска” № 1, община Разград, област Разград, при следните параметри на правото на строеж:

1.1.изграждане на обект с предназначение – „производствен, складов обект” в общинския имот в определените с плана за застрояване граници;

1.2.застроена площ на новоизградената сграда - до 500,00 кв. м. /петстотин  квадратни метра/, която да отговаря на изискванията на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград;

1.3.максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ етаж;

2. Търгът да се проведе при следните условия:

2.1.срок за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора;

2.2.инвеститорът поема задължението да благоустрои пространството около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или паркиране  в границите на поземления имот, в който е придобито правото на строеж;

2.3.инвеститорът  се  задължава  да разкрие в  новоизградения  обект  не  по-малко  от 8 /осем/ броя работни места в тримесечен срок от въвеждането на обекта в експлоатация, които да запази за срок не по-малък от 1 /една/ година.

   

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 641 от 27.05.2019г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Петък, 31 Май 2019 08:00

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VII от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за застрояване на недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с Акт № 894/20.01.2011 година за частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7215, с   площ от 1 892,00 кв. м. /хиляда осемстотин деветдесет и два квадратни метра/ по кадастралната карта на град Разград, с адрес: град Разград, улица „Складова” № 6, община Разград, област Разград, при следните параметри на правото на строеж:

1.1.изграждане на обект с предназначение – „производствен, складов обект” в общинския имот в определените с плана за застрояване граници;

1.2.разгъната застроена площ на новоизградената сграда - до 700,00 кв. м. /седемстотин  квадратни метра/, която да отговаря на изискванията на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград;

1.3.максимална етажност на новоизградената сграда – до 2 /два/ етажа;

2. Търгът да се проведе при следните условия:

2.1.срок за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора;

2.2.инвеститорът поема задължението да благоустрои пространството около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или паркиране  в границите на поземления имот, в който е придобито правото на строеж;

2.3.инвеститорът  се  задължава  да разкрие в  новоизградения  обект  не  по-малко  от 5 /пет/ броя работни места в тримесечен срок от въвеждането на обекта в експлоатация, които да запази за срок не по-малък от 1 /една/ година.

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 641 от 27.05.2019г.

 

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 657

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем /анблок/ за срок от 3 /три/ стопански години на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на с. Топчии, ЕКАТТЕ 72850, община Разград, област Разград
 
 
 
 
   

Страница 1 от 4

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk