Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград месец юли 2019 г.

Продължава... 

Културен календар за месец юли 2019 г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало


ПЛАН за действие на общинските концесии в Община Разград за 2019 година

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

I.ОБЩИ ЦЕЛИ

1.Развитие на инфраструктурни проекти и качествени услуги от обществен интерес чрез партньорство между Община Разград и икономически субекти.

2.Задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството и управлението на услугите.

3. Ефективно управление на публичната общинска собственост в интерес на гражданите и обществото.

II.СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1.Използване на стопанската инициатива на икономическите субекти в интерес на гражданите и обществото.

2. Повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионни плащания.

3.Освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с възстановяването, поддържането, преустройство или извършването на ремонти на обекти, които са публична общинска собственост.

4.Задоволяването на потребностите на гражданите и обществото от разнообразни услуги, които могат да се предоставят чрез обекти-публична общинска собственост.

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1.Използване на професионалния опит на икономическите субекти в областта на организацията и предоставянето на услуги с оглед на постигане на най-добро съотношение качество-цена на предоставяните услуги.

2.Освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат на което се изразходват неефективно публични средства.

3.Икономическа ефективност при управлението на публичната общинска собственост в защита интересите на обществото.

4.Ефективно и ефикасно разходване на средствата по проекти и програми.

IV ДЕЙСТВАЩИ КОНЦЕСИИ

Към настоящия момент Община Разград има сключени концесионни договори за следните имоти:

1. Водоем с.Дряновец

За имота има сключен договор №69/20.03.2015 година за предоставяне на концесия за услуга на воден обект-водоем в местността „Бъзова ливада“ в землището на с.Дряновец, община Разград с „Енергомонтаж-РР”АД гр.Разград.

Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с поддържането и охраняването на водоема и повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане.Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е имот-публична общинска собственост №000041, представляващ водоем в землището на с.Дряновец, местност „Бъзова ливада” с площ 15,658 дка. Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи интерес към развитие на спортния риболов. Очакваните резултати са освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат на които се изразходват публични средства. Срокът на действие на концесията 19 години. Концесионното плащане е в размер на 2054,97 лв., без ДДС.

2. Обект: Минерална вода от малмоваланжски водоносен хоризонт „Недокланско дере” – сондажи Р97х, Р98х и Р101х.

За имота има сключен договор № 56/26.03.2004 г. за концесия с „Амилум –България” ЕАД гр.Разград.Целта, която се постига с концесията е задоволяване на производствени потребности чрез осигуряване с вода на едно от големите предприятия в Община Разград. Тя е в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/.Обектът на концесията е малмоваланжски водоносен хоризонт, участък „Недокланско дере” – сондажи Р97х, Р98х и Р101х. Кръгът на потребителите се свежда до работещите работници и служители в „Амилум–България” ЕАД гр.Разград. Очаквани резултати са задоволяване на идентифицирани производствени потребности. Срокът на действие на концесията е 20 години. Концесионното плащане е в размер на 26529,76лв., без ДДС.Същото се актуализира на база добито водно количество за изтекъл годишен период и е получено на основание определен годишен експлоатационен ресурс от 1100000 куб.м.

3. Язовир „Осенец”

За имота има сключен договор №160/20.0.2005 г. за концесия с „БУЛ-РИБ” ООД гр.Разград. Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са освобождаване на бюджетни средства за дейности, свързани с охраната, поддържането и текущите ремонти на язовира, повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане, задоволяване на потребностите на гражданите от осигуряване с риба, както и развитие на спортен риболов и туристически услуги. Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е имот-публична общинска собственост №000035 в землището на с.Осенец, община Разград, представляващ язовир „Осенец“ с площ 252,598 дка.

Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи потребност от осигуряване с риба и развитие на спортен риболов.Очакваните резултати са освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат на които се изразходват публични средства. Срокът на действие на концесията 20 години. Концесионното плащане е в размер на 3686,32 лв., без ДДС.

4. Язовир „Балкански“

За имота има сключен договор №186/26.07.2005 година за концесия с „ГМГ 1” ЕООД гр.Разград. Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с охраната, поддържането и извършването на текущи ремонти на язовира, повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане, задоволяване на потребностите на гражданите от осигуряване с риба, както и развитие на спортен риболов и туристически услуги. Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е имот-публична общинска собственост №000292 в землището на с.Балкански, община Разград, представляващ язовир „Балкански“ с площ 147,319 дка.

Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи потребност от осигуряване с риба и развитие на спортен риболов

Очакваните резултати са освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат на които се изразходват публични средства. Срокът на действие на концесията е 15 години. Концесионното плащане е в размер на 1794,59 лв., без ДДС

5. Язовир „Липник“

За имота има сключен договор №97/15.04.2016 г за предоставяне на концесия за услуга на воден обект –Язовир Липник в землището на с.Липник, община Разград с „ВАЛЛИ“ ООД гр.Разград. Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с охраната, поддържането и извършването на текущи ремонти на язовира, повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане, задоволяване на потребностите на гражданите и обществото от осигуряване с риба, както и развитие на спортен риболов и туристически услуги. Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е имот-публична общинска собственост №100055 в землището на с.Липник, община Разград, представляващ язовир „Липник“ с площ 88,570 дка.

Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи потребност от осигуряване с риба и развитие на спортен риболов.

Очакваните резултати са освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат на които се изразходват публични средства. Срокът на действие на концесията е 21 години. Концесионното плащане е в размер на 5197,11лв., без ДДС.

6.Стрелбище за лък

За имота има сключен договор №341/29.12.2005 година за концесия със СНЦ „Спортен клуб „Антибиотик““ гр.Разград. Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с поддържането на имота и повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане. Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е имот-публична общинска собственост – стрелбище за лък, представляващ парцел III, кв.318 по плана на гр.Разград с площ 9650,00кв.м.

Кръгът на потребителите са всички имащи желание да практикуват спорта стрелба с лък в община Разград. Очаквани резултати са задоволяване на идентифицирани обществени потребности. Срокът на концесията е 16 години. Концесионното плащане е в размер на 1194,27 лв., без ДДС.

7. Стадион „Лудогорец арена“

За имота има сключен договор за концесия за строителство с предмет: Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера от 15.12.2016 година с ПФК „Лудогорец 1945“ АД гр.Разград. Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане. Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е стадион „Лудогорец арена“ , представляващ поземлен имот с идентификатор №61710.502.7260 по кадастралната карта на гр.Разград, с площ 42662,00кв.м., ведно с изградените в него 14 сгради.Срокът за изпълнение на строителството е 10 години.

Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи интерес към футболната игра в община Разград. Очаквани резултати са задоволяване на идентифицирани обществени потребности. Срокът на концесията е 35 години. Концесионното плащане е в размер на 14000,00лв.

V.ПРЕДСТОЯЩИ КОНЦЕСИИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА.

1. Възлагане на концесия за ползване на имот-публична общинска собственост №000047 в землището на с.Островче, община Разград, представляващ язовир „Островче“.

Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с охраната, поддържането и извършването на текущи ремонти на язовира, повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане, задоволяване на потребностите на гражданите от осигуряване с риба и развитие на спортен риболов и туристически услуги.Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е воден обект-язовир „Островче“, представляващ имот №000047 в землището на с.Островче, община Разград с площ 88,810 дка.

Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи потребност от осигуряване с риба и развитие на спортен риболов.

Очакваните резултати са освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат на които се изразходват публични средства.

Прогнозен срок на концесията – 20 години. Прогнозно концесионно плащане – 5000,00 лв., без ДДС.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk