Понеделник, 30 Септември 2019 16:37

Етажна собственост

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“

Линк към страницата на МРРБ - "Обновяване на жилища"

Публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост
Съгласно § 2 от Наредба № 3 от 17 юни 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2009г. - отменена)

Достъп до данните в Регистъра на сградите в режим на етажна собственост имат управителният съвет (управителят) и контролният съвет (контрольорът) относно представляваната от тях етажна собственост, длъжностни лица от общинската/районната администрация, както и органите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.

Публичен регистър на сдруженията в режим на етажна собственост 

Съгласно чл.2 ал.4  от  НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ 
(обн. в ДВ бр. 6 от 23.01.2009 г.), В СИЛА ОТ 01.05.2009 г.
Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ НАПРАВИ СЛЕДНОТО:

І. Свикването на общо събрание в етажната собственост, вписването в книгата за собствениците и подаването на заявление за вписване в регистъра по чл. 44 се извършва в срок до 30 юни 2010 г. (§ 4 от Преходни разпоредби на ЗУЕС, Обн. ДВ. бр.15 от 23 февруари 2010г.), на което да бъдат взети решение за:
- Определяне формата на управление и управителните органи (чл.9 и чл.10 от ЗУЕС);
- Приемане на Правилник на вътрешния ред, съгласно утвърден образец от МРРБ (чл.11, ал.3 от ЗУЕС);
- Създаване Книга на собствениците по утвърден образец на МРРБ (чл.7 от ЗУЕС).

Кметът на общината в 6-месечен срок от изтичането на срока по § 4 организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, когато не са свикани такива събрания. (§ 5 от Преходни разпоредби на ЗУЕС, Обн. ДВ. бр.15 от 23 февруари 2010г.)

ІІ. Подаване на  заявление по образец за вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост във Фронт офис №1, намиращ се на партера в сградата на Община Разград на бул."Бели Лом" №37А (чл. 44 от ЗУЕС и Наредба №3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост).
Необходими документи:

1. При управление на етажната собственост от Общо събрание:
- Заявление за вписване в регистъра, утвърдено от Министъра на РРБ, което следва да бъде попълнено от председателя на Управителния съвет или от управителя на етажната собственост след провеждане на Общо събрание на собствениците, като се прилагат следните документи:

  • копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на Управителния съвет (управителя);
  • списък на собствениците на етажна собственост;
  • лична карта на лицето, извършващо регистрация.

2. При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците:
- Заявление за вписване на Сдружение на собствениците, като се прилагат следните документи:

  • списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в ЕС;
  • списък на собствениците на етажна собственост;
  • копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на Управителния съвет (управителя);
  • копие от приетото споразумение, заверено от председателя на Управителния съвет (управителя);
  • нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението (чл. 29 ЗУЕС);лична карта на лицето, извършващо регистрация.

ІІІ. Издаване на технически паспорт за сградата при условията и по реда на Закона за устройство на територията (за съществуващи сгради, които към датата на влизане в сила на закона са въведени в експлоатация - в срок до 31 декември 2012 г.).

  • Образци на заявленията на хартиен носител могат да бъдат получени във Фронт офис №1, намиращ се на партера в сградата на Община Разград на бул."Бели Лом" №37А.

Примерни образци
 ПОКАНА за Общо събрание на съгласно чл.13 ал.1 от ЗУЕС 
 Предупреждение по чл.38 от ЗУЕС
 ПРОТОКОЛ по чл.13, ал.1 от ЗУЕС 
 ПРОТОКОЛ за проведено Общо събрание на собствениците, ползвателите и обитателите на обекти в блок/вход в режим на етажна собственост 
СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на Сдружение на собствениците 
КНИГА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ в жилищна сграда в режим на етажна собственост 
Списък на участвалите собственици и упълномощени представители в общото събрание 
Заявление за регистрация на сдружение на собствениците 
ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на сграда(вход) в регистъра 
Уведомление за промени в сдружението на етажната собственост по чл.46б
Уведомление за промени в органите на управление на етажната собственост по чл.46б 
ПРОТОКОЛ по чл.16, ал.7 от ЗУЕС 
Съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание на етажната собственост
Нормативна база
ЗАКОН за управление на етажната собственост 
ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ