ДИРЕКЦИИ И ОТДЕЛИ

 • СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

  Общински съвет-Разград одобрява структурата на общинската администрация, общата численост на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на Община Разград в съответствие със законовите разпоредби;

  Кметът на община Разград утвърждава щатно разписание на длъжностите и поименно щатно разписание;

  Кметът на община Разград има право да извършва вътрешни промени в рамките на утвърдената структура и численост на общинската администрация чрез промени в щатните разписания в съответствие с възникнали потребности.

   Общинската администрация е структурирана в 13 кметства, 6 дирекции и 11 отдела, специализирани звена и осем кметски наместници, които подпомагат кмета на община Разград при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват административното обслужване на физическите и юридическите лица;

  Общата численост на персонала в общинската администрация е 126 щатни бройки, финансирани от държавния бюджет и 36 щатни бройки, финансирани от общинския бюджет;

  Числеността на отделните организационни структури и административни звена се определя с длъжностно разписание на длъжностите, утвърдено от кмета на община Разград.

  Служителите в общинската администрация работят като държавни служители, съгласно Закона за държавния служител (ЗДС) или по трудово правоотношение в съответствие с Кодекса на труда (КТ).

  Статутът на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в общинската администрация са регламентирани със ЗДС, КТ и нормативните актове по тяхното прилагане;

  Условията и редът за изплащане на възнаграждения, социални придобивки, ползване на почивната база за служителите от общинската администрация се определят с правила и ред, одобрени от кмета на община Разград.

  За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на общината, могат да бъдат привличани външни лица в качеството им на експерти и консултанти;

  Правата и задълженията на лицата по ал.1, както и заплащането, се определят с договор или заповед на кмета на община Разград или на заместник-кмет;

  Служителите по служебни и трудови правоотношения са задължени да спазват Етичния кодекс на служителите в общинската администрация;

  Всеки служител може да повишава квалификацията си като участва в обучения и семинари с цел повишаване качеството на обслужване.

  Изпълнението на задълженията на служителите се основава на принципите на законност, отговорност, лоялност, политическа неутралност и йерархична подчиненост.

  Функциите, задълженията и отговорностите на служителите от общинската администрация са регламентирани с длъжностни характеристики;

  Служителите в общинската администрация не са длъжни да изпълняват незаконосъобразните и неправомерни актове и заповеди, съдържащи очевидни за тях правонарушения, за което уведомяват писмено прекия си ръководител.

  Освен определените с  настоящия правилник, служителите в общинската администрация изпълняват и други функции, възложени им от кмета на общината, свързани с отговорности на общината и/или произтичащи от действащото законодателство.

  Общинската администрация:

  1. организира административното обслужване и публичните услуги за физически и юридически лица, възложени по закон;

  2. обработва постъпилите в общината документи от органи на изпълнителната власт, от други държавни органи или от физически и юридически лица;

  3. подготвя проекти на актове на кмета на община Разград;

  4. осигурява подготовката на необходимите аналитични и справочни материали по разглежданите на заседанията на Общински съвет-Разград въпроси;

  5. извършва информационно-аналитична работа във връзка с постъпили заявления, сигнали, предложения, молби, жалби от физически и юридически лица;

  6. изпълнява и други функции, възложени им от кмета на община Разград, свързани с отговорности на общината и/или произтичащи от действащото законодателство;

  Директорите на дирекции, началниците на отдели и всички други ръководители на структурни звена са заявители на обществени поръчки и в качеството си на такива:

  1. осъществяват планирането им по реда и в сроковете, определени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  2. подготвят всички необходими справки, заявки и съпровождащи ги документи по видове и в срокове, посочени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  3. осъществяват контрол по изпълнението на сключените договори по подадени от тях заявки за възлагане на обществени поръчки.

  Според разпределението на дейностите, които извършва, общинската администрация е обща и специализирана;

  Общата  администрация  подпомага  осъществяването на правомощията на кмета на община Разград като ръководител на администрацията на Община Разград, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване;

  Специализираната администрация осъществява правомощията на кмета на община Разград, свързани с неговата компетентност.

  Read More
 • KMET

  ПРАВОМОЩИЯ И ФУНКЦИИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

  Кметът на община Разград е орган на изпълнителната власт на територията на общината;

  Кметът на община Разград представлява Община Разград като юридическо лице.

  При осъществяване на местното самоуправление и при изпълнението на правомощията си кметът на община Разград се подпомага от заместник-кметове, броят на които се определя от Общински съвет-Разград;

  Кметът на община Разград делегира със заповед свои правомощия на заместник-кметовете и определя техните функции;

  Кметът на община Разград определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината;

  Кметът на община Разград, в изпълнение на своите функции, които са от неговата обща компетентност, може по силата на законите да делегира изрично и писмено отделни свои правомощия на заместник-кмет, на ръководителите на бюджетни звена и на други длъжностни лица от общинската администрация.

  Кметът на община Разград изпълнява функциите си като:

  1ръководи цялата изпълнителна дейност на Община Разград;

  2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

  3. упражнява правомощията си на работодател;

  4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

  5. организира изпълнението на общинския бюджет и като първостепенен разпоредител с бюджета създава организация за:

  5.1. изготвяне на проект за Наредба за съставяне и изпълнение на общинският бюджет, която внася за приемане от Общинския съвет-Разград;

  5.2 разработване и внасяне в Общински съвет-Разград на проект за бюджет на общината и извънбюджетните фондове;

  5.3 разпределението на общинският бюджет по второстепенни разпоредители и по пълна бюджетна класификация, съгласно Закона за общинския бюджет;

  5.4 изпълнението на приетия общински бюджет, извънбюджетни сметки, фондове, спонсорства, целеви средства, средства по международни програми и други;

  6. утвърждава:

  6.1 система за финансово управление и контрол;

  6.2 план за документооборота на счетоводните документи;

  6.3 индивидуален сметкоплан на общината;

  6.4 други вътрешни правила, разпоредби и други;

  6.5 длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация по трудово правоотношение, на секретаря на общината и на държавните служители от общинската администрация, които са му непосредствено подчинени;

  6.6 щатни разписания;

  6.7 изменения и допълнения на градоустройствени планове;

  6.8 правилник за вътрешен трудов ред, вътрешни правила за работната заплата и други;

  7. внася предложения в Общински съвет-Разград за:

  7.1 одобряване на структура на общинската администрация;

  7.2 одобряване на обща численост на общинската администрация и определяне на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;

  7.3 приемане на стратегии, прогнози и планове за развитие на общината;

  7.4 приемане на общи градоустройствени планове;

  7.5 приемане на решения, свързани с основни функции на общината и правомощията на кмета;

  7.6 приемане на критерии и изисквания за дейността на физически и юридически лица, произтичащи от екологични, исторически, социални особености, както и състояние на инфраструктурата на общината;

  7.7 одобряване на символи на общината и почетен знак за удостояване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани;

  7.8 предлага представители на общината в търговски дружества с общинско участие и форми на общинско сдружаване по ред, определен от Общински съвет-Разград;

  8. възлага и организира изпълнението на:

  8.1 актовете на Общински съвет-Разград;

  8.2 дългосрочни програми;

  8.3 основните функции на общината, определени със закон;

  8.4 дейностите, свързани с човешките ресурси;

  8.5 свои функции на кметовете на кметства, на кметските наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;

  8.6 дейността по защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

  8.7 функции на длъжностно лице по гражданско състояние с писмена заповед на кметовете на кметства и кметските наместници, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

  8.8 дейности за повишаване ефективността от работата на общинската администрация и качеството на обслужване на гражданите чрез вътрешни нормативни актове, стимулиращи по-добрата работа на служителите;

  9. назначава дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител;

  10. организира и ръководи управлението при кризи в общината;

  11. упражнява правомощията си на административнонаказващ орган;

  12. осигурява организационно-техническото обслужване на Общински съвет-Разград;

  13. осъществява контрол:

  13.1 за целесъобразно и законосъобразно изпълнение на бюджета;

  13.2 за законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнението на техните правомощия по чл.46, ал.1 от ЗМСМА и на кметските наместници;

  13.3. върху работата на комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

  14. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

  15. представлява Община Разград пред физически и юридически лица и пред съда;

  16. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

  17. кметът на община Разград изпълнява функциите на кмет на населеното място град Разград, което е административен център на община Разград;

  18. кметът на община Разград в случаите, определени от закона, изпълнява и други функции, възложени му от централните държавни органи.

  КОНТАКТИ

  Read More
 • ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

  Звеното за вътрешен одит е на пряко административно и функционално подчинение на кмета на община Разград и има следните функции: 

  Осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на предоставени средства по програми от Европейския съюз и на разпоредителите от по–ниска степен в общината, съгласно Вътрешни правила на дейността на вътрешните одитори в Община Разград, утвърдени от кмета на община Разград;

  Идентифицира и оценява рисковете в общината, оценява адекватността и ефективността на СФУК по отношение на надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация, ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;

  Дава препоръки за подобряване на дейностите в общината.

  Read More
 • ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

  Главният архитект на Община Разград провежда и контролира действията по устройство на територията, според предоставените правомощия от Закона за устройство на територията и подзаконовите му актове и ръководи дейността на Общинския експертен съвет по устройство на територията;

  Главният архитект на Община Разград е на пряко подчинение на кмета на общината.

  Read More
 • ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

  Дирекция „Правно нормативно обслужване” осигурява правното обслужване на Община Разград и организира дейностите по обществените поръчки;

  Правното обслужване на Община Разград се осъществява от юрисконсултите в дирекцията , които имат следните функции:

  1. оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на кмета, изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на общинската администрация;

  2. процесуално представителство на Община Разград пред съдилищата и другите юрисдикции;

  3. осъществяване на превантивна и съдебна дейност;

  4. оказване на правна помощ за цялостната дейност на общинската администрация;

  5. организиране и поддържане на картотека на документацията по съдебните дела;

  6. изготвяне на становища по законосъобразността на проекти на административни актове и договори;

  7. съставяне на индивидуални и общи административни актове и осъществяване на производствата по тяхното издаване, оспорване и изпълнение;

  8. участие в подготовка на вътрешна нормативна уредба – наредби, правилници и други;

  9. участие в работата на комисии;

  10. информиране на общинската администрация за промените в нормативната уредба, регламентираща нейната работа;

  Дирекция „Правно нормативно обслужване” осъществява организацията на дейностите по обществените поръчки чрез Специализирано звено „Обществени поръчки”, което има следните функции:

  1. разработване на цялостната документация за участие в съответните видове процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), организирани за нуждите на Община Разград, включително общинските предприятия, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити на базата на подадени заявки въз основа на приетия бюджет за съответната година, по реда, определен във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  2. осъществяване на контактите с Агенцията по обществените поръчки и  изготвянето на статистическите отчети по ЗОП;

  3. изготвяне и поддържане на регистри на обществените поръчки;

  4. водене на архив на досиетата на обществените поръчки, по реда, определен във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  5. участие в производствата по обжалване на проведените процедури  по реда на ЗОП пред всички инстанции;

  Служителите от общинска администрация са длъжни да предоставят на служителите в Дирекция „Правно нормативно обслужване” исканите от тях информации, справки, данни, документи и други материали, необходими за изпълнението на посочените в ал.1 функции;

  Дирекция „Правно нормативно обслужване” е на пряко подчинение на кмета на общината.

  Read More
 • Главен юрисконсулт

  Правното обслужване на Община Разград се осъществява от юрисконсулти , които имат следните функции:

  1. оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на кмета, изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на общинската администрация;

  2. процесуално представителство на Община Разград пред съдилищата и другите юрисдикции;

  3. осъществяване на превантивна и съдебна дейност;

  4. оказване на правна помощ за цялостната дейност на общинската администрация;

  5. организиране и поддържане на картотека на документацията по съдебните дела;

  6. изготвяне на становища по законосъобразността на проекти на административни актове и договори;

  7. съставяне на индивидуални и общи административни актове и осъществяване на производствата по тяхното издаване, оспорване и изпълнение;

  8. участие в подготовка на вътрешна нормативна уредба – наредби, правилници и други;

  9. участие в работата на комисии;

  10. информиране на общинската администрация за промените в нормативната уредба, регламентираща нейната работа;

   

  Read More
 • Обществени поръчки

  Дирекция „Правно нормативно обслужване” осъществява организацията на дейностите по обществените поръчки чрез Специализирано звено „Обществени поръчки”, което има следните функции:

  1. разработване на цялостната документация за участие в съответните видове процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), организирани за нуждите на Община Разград, включително общинските предприятия, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити на базата на подадени заявки въз основа на приетия бюджет за съответната година, по реда, определен във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  2. осъществяване на контактите с Агенцията по обществените поръчки и  изготвянето на статистическите отчети по ЗОП;

  3. изготвяне и поддържане на регистри на обществените поръчки;

  4. водене на архив на досиетата на обществените поръчки, по реда, определен във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  5. участие в производствата по обжалване на проведените процедури  по реда на ЗОП пред всички инстанции;

  Служителите от общинска администрация са длъжни да предоставят на служителите в Дирекция „Правно нормативно обслужване” исканите от тях информации, справки, данни, документи и други материали, необходими за изпълнението на посочените в ал.1 функции;

   Дирекция „Правно нормативно обслужване” е на пряко подчинение на кмета на общината.

  Read More
 • ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА СПОРТ И ТУРИЗЪМ"

  Дирекция „Култура, спорт и туризъм” организира изпълнението на държавната и на общинската политика в областта на културата, туризма, младежките дейности, спорта, връзките с обществеността и международната дейност и има следните функции: 

  1. разработва и реализира проекти и програми, свързани с политиката на общината в областта на културата, туризма, младежките дейности, спорта, връзките с обществеността и международната дейност;

  2. осъществява координация и съдействие на културните институти и подпомага кмета на общината при ръководството, контролирането и финансирането на културните институти;

  3. координира цялостната дейност на общината в областта на туризма, представянето на общината и региона като туристическа дестинация и участието й в туристически борси;

  4. наблюдава и ръководи дейността на общинския Туристически информационен център и осъществява координация с представители на туристическия бизнес и други субекти на туристическия пазар;

  5. организира публичните изяви по повод чествания от национален и местен характер;

  Специализирано звено „Култура и туризъм” е в състава на дирекция „Култура и туризъм” със следните функции:

  1. подпомага кмета на община Разград при ръководството, контролирането и финансирането на културните институти и Туристически информационен център;

  2. разработва и реализира стратегии, проекти и програми за осъществяване изпълнението на държавната и общинска политика в областта на културата, културно-историческото наследство, младежките дейности и насърчаване на социалния туризъм;

  3. осъществява връзка и подпомага културните институти и читалища на територията на общината с оглед изпълнението на общинската програма за развитие на читалищата и създаването, съхранението и разпространението на културни ценности и опазване на културно-историческото наследство;

  4. контролира поддържането на регистър на паметниците на културата и военните паметници на територията на общината;

  5. подготвя календарен план за културните и туристически събития в общината;

  6. работи с местните поделения на признатите от Министерски съвет вероизповедания, подготвя регистрирането на техните ръководства;

  7. създава условия за изпълнение на държавната и общинска политика във връзка с младежките дейности;

  Специализирано звено „Спорт” е в състава на дирекция „Култура и туризъм” със следните функции:

  1. изготвя и осъществява общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и ежегодния спортен календар на Община Разград;

  2. осъществява връзка със спортните клубове и организации на територията на общината за подпомагане на тяхната дейност;

  3. осъществява контрол върху поддържането на материалната спортна база и спортните съоръжения;

  4разработва система за финансово подпомагане на спортните клубове и осъществява контрол върху прилагането й;

  Дирекция „Култура, спорт и туризъм” е на пряко подчинение на кмета на общината. 

  Read More
 • Експерти "Култура и туризъм"

  Специализирано звено „Култура и туризъм” е в състава на дирекция „Култура и туризъм” със следните функции:

  1. подпомага кмета на община Разград при ръководството, контролирането и финансирането на културните институти и Туристически информационен център;

  2. разработва и реализира стратегии, проекти и програми за осъществяване изпълнението на държавната и общинска политика в областта на културата, културно-историческото наследство, младежките дейности и насърчаване на социалния туризъм;

  3. осъществява връзка и подпомага културните институти и читалища на територията на общината с оглед изпълнението на общинската програма за развитие на читалищата и създаването, съхранението и разпространението на културни ценности и опазване на културно-историческото наследство;

  4. контролира поддържането на регистър на паметниците на културата и военните паметници на територията на общината;

  5. подготвя календарен план за културните и туристически събития в общината;

  6. работи с местните поделения на признатите от Министерски съвет вероизповедания, подготвя регистрирането на техните ръководства;

  7. създава условия за изпълнение на държавната и общинска политика във връзка с младежките дейности;

  Read More
 • "Спорт"

  Специализирано звено „Спорт” е в състава на дирекция „Култура и туризъм” със следните функции:

  1. изготвя и осъществява общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и ежегодния спортен календар на Община Разград;

  2. осъществява връзка със спортните клубове и организации на територията на общината за подпомагане на тяхната дейност;

  3. осъществява контрол върху поддържането на материалната спортна база и спортните съоръжения;

  4разработва система за финансово подпомагане на спортните клубове и осъществява контрол върху прилагането й;

   

  Read More
 • Връзки с обществеността, протокол и международни дейности

  Специализирано звено „Връзки с обществеността, протокол, международна дейност” има следните функции:

  1. подпомага кмета на община Разград във връзка с насрочване и провеждане на приемния му ден и организира вземането на решения относно поставените въпроси;

  2. планира, координира и провежда информационната и медийната политика на общината в страната и чужбина;

  3. поддържа информационна база данни за публикации, свързани с дейността на общината;

  4. поддържа база данни и съхранява материали относно побратимените с Община Разград градове;

  5. организира и протоколно осигурява публичните изяви на кмета на община Разград, на заместник-кметовете, на директорите на дирекции и на други служители от общинската администрация в страната и чужбина;

  6. координира осъществяването на контакти с представители на местната общност и други физически и юридически лица в страната и чужбина;

  7. организира и протоколно осигурява официалните посещения на делегации от Община Разград в страната и чужбина;

  8. организира и протоколно осигурява посещенията на официални делегации от страната и чужбина в Община Разград;

  9. организира и контролира извършването на служебни преводи от/на чужди езици на материали, свързани с международната дейност на общината;

  10. изготвя годишна програма и отчет за международната дейност на Община Разград;

  11. отговаря за поддържане на актуална информация на официалната интернет-страница на Община Разград и организира своевременното изготвяне на съответните материали;

  Специализирано звено „Връзки с обществеността, протокол, международна дейност” е на пряко подчинение на директора на Дирекция „Култура, спорт, туризъм”.

  Read More
 • ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ И ТСУ

  ПРАВОМОЩИЯ И ФУНКЦИИ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

  При осъществяване на своята дейност кметът на община Разград се подпомага от трима заместник-кметове, които ръководят следните функционални направления:

  1. финансови дейности, местни данъци и такси, инвестиционни дейности, програми и околна среда;

  2. териториално и селищно устройство, общинска собственост, контрол по строителството;

  3. хуманитарни дейности – образование, социални дейности, здравеопазване, борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

  Заместник-кметовете изпълняват задачите, които им се възлагат от Общински съвет-Разград и от кмета на общината и се отчитат пред тях за изпълнението;

  Заместник-кметовете имат право да внасят пред Общински съвет-Разград проекти за решения, които се отнасят до работата на възложените им функционални направления;

  Заместник-кметовете изпълняват писмено делегирани им от кмета на общината негови правомощия;

  Заместник-кметовете имат правомощията на заявители на обществени поръчки и в качеството си на такива осъществяват планирането им по реда и в сроковете, определени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  Заместник-кметът по ал.1, т.1 осъществява контрол по изпълнението на финансовите параметри на планираните обществени поръчки;

  Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината при осъществяването на контрол върху работата на комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

  Read More
 • ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ И МДТ"

  Дирекция „Финансови дейности и МДТ” осъществява организацията на дейностите по финансово обслужване на Община Разград и бюджетните звена, дейностите по местни данъци и такси, труд и работна заплата и човешки ресурси;

  Главният счетоводител:

  1. организира счетоводната политика по изпълнението на общинския бюджет, извънбюджетните фондове и сметки, целеви средства, съгласно предвидените в Закона за счетоводството условия и свързаните с него подзаконови актове;

  2. изпълнява функции по разплащане на бюджетните разходи в рамките на ежедневните постъпления и заявки от бюджетните звена;

  3. съставя тримесечен отчет за касовото изпълнение и годишния счетоводен отчет и баланс и извънбюджетните сметки, фондове и целеви средства;

  4. съставя и представя счетоводни и статистически справки пред компетентните за това органи;

  5. организира обработката на първичните счетоводни документи по ЗДДС по собствения бюджет и обобщава представената информация от бюджетните звена в данъчната администрация;

  6. координира и контролира счетоводната дейност на второстепенните разпоредители;

  7. осъществява процеса на планиране на обществените поръчки по реда и в сроковете, регламентирани във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  Специализирано звено „Бюджет” осъществява организацията на дейностите по бюджета и има следните функции:

  1. организира разработването на общинския бюджет и разпределението му по второстепенни разпоредители и собствен бюджет;

  2. разработва актуализация и промяна на бюджета в съответствие с изискванията на закона;

  3. осъществява контрол по текущото изпълнение на бюджетните и целеви средства;

  4. съставя текуща информация за изпълнението на бюджета;

  5. координира и контролира счетоводната дейност на второстепенните разпоредители;

  6. координира и контролира бюджетната политика и дисциплина на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

  7. предлага мерки за подобряване на бюджетната дисциплина;

  Специализирано звено „Труд, работна заплата и човешки ресурси” осъществява организацията на дейностите по труд, работна заплата и човешки ресурси и има следните функции:

  1. организира и осъществява дейността по заплащане на труда в общинската администрация и звената, обслужвани от общинската администрация;

  2. отговаря за спазване разпоредбите на нормативните актове в системата на заплащането на труда в съответствие с действащото законодателство;

  3. разработва и предлага за утвърждаване поименни и длъжностни щатни разписания на общинската администрация и звената към нея;

  4. участва в разработването и актуализирането на длъжностни характеристики на служителите в общинската администрация;

  5. разработва вътрешни правила и други вътрешни нормативни актове по заплащането на труда и социални придобивки, предлага ги за одобрение от кмета  и следи за правилното им прилагане;

  6. съгласува предоставените за одобрение от кмета вътрешни нормативни актове, свързани със заплащането на бюджетните звена;

  7. следи за спазване на щатната дисциплина и нормативните актове по заплащането при назначаване на служители;

  8. оформя  всички документи по движението и регистрацията на кадрите, административните актове за назначаване, преназначаване и освобождаване, подготовка и участие в конкурсни процедури по Кодекса на труда и Закона за държавния служител;

  9. подпомага кмета на община Разград при подбора на кадри;

  10. обработва документацията в регистратурата на Община Разград съгласно Закона за защита на класифицираната информация, изготвя документацията и извършва дейността по Националните програми за заетост;

  11. завежда, съхранява и архивира издадените заповеди от кмета на община Разград;

  12. извършва действия по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от Закона за администрацията;

  Отдел „Местни данъци и такси” осъществява организацията на дейностите по местни данъци и такси и има следните функции:

  1. осъществява дейността по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци;

  2. осъществява дейността на публичен изпълнител в производствата по обезпечаване на данъчни задължения;

  3. изпраща влезлите в сила актове за установяване на публични общински вземания, които не са платени доброволно, за принудително събиране от Национална агенция за приходите; 

  4. осъществява дейността по установяване и събиране на местните такси;

  5. участва в планирането на приходите по общинския бюджет от местни данъци и такси;

  6. приема и обработва декларации, молби и искания по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ);

  7. обслужва физическите и юридическите лица като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им, осигурява отпечатване и безплатно разпространение на данъчни декларации, съдържащи указания за попълването им, на формуляри и други документи;

  8. организира възможност за плащане на задълженията по ЗМДТ в брой на касите в общинската администрация и по населени места;

  9. извършва ежедневно осчетоводяване на безкасовите плащания по сметката за местен бюджет и изготвя месечни справки;

  10. установява административни нарушения по ЗМДТ и прави предложение до административно наказващия орган за налагане на административно наказание;

  11. организира събирането на глобите по влезли в сила наказателни постановления, постъпващи в приход на общинския бюджет;

  Дирекция „Финансови дейности и МДТ” е на пряко подчинение на заместник-кмета по финансови дейности, местни данъци и такси, инвестиционни дейности, програми и проекти.

  Read More
 • Отдел "Местни данъци и такси"

  Отдел „Местни данъци и такси” осъществява организацията на дейностите по местни данъци и такси и има следните функции:

  1. осъществява дейността по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци;

  2. осъществява дейността на публичен изпълнител в производствата по обезпечаване на данъчни задължения;

  3. изпраща влезлите в сила актове за установяване на публични общински вземания, които не са платени доброволно, за принудително събиране от Национална агенция за приходите; 

  4. осъществява дейността по установяване и събиране на местните такси;

  5. участва в планирането на приходите по общинския бюджет от местни данъци и такси;

  6. приема и обработва декларации, молби и искания по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ);

  7. обслужва физическите и юридическите лица като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им, осигурява отпечатване и безплатно разпространение на данъчни декларации, съдържащи указания за попълването им, на формуляри и други документи;

  8. организира възможност за плащане на задълженията по ЗМДТ в брой на касите в общинската администрация и по населени места;

  9. извършва ежедневно осчетоводяване на безкасовите плащания по сметката за местен бюджет и изготвя месечни справки;

  10. установява административни нарушения по ЗМДТ и прави предложение до административно наказващия орган за налагане на административно наказание;

  11. организира събирането на глобите по влезли в сила наказателни постановления, постъпващи в приход на общинския бюджет;

   

  Read More
 • Счетоводство

  Главният счетоводител:

  1. организира счетоводната политика по изпълнението на общинския бюджет, извънбюджетните фондове и сметки, целеви средства, съгласно предвидените в Закона за счетоводството условия и свързаните с него подзаконови актове;

  2. изпълнява функции по разплащане на бюджетните разходи в рамките на ежедневните постъпления и заявки от бюджетните звена;

  3. съставя тримесечен отчет за касовото изпълнение и годишния счетоводен отчет и баланс и извънбюджетните сметки, фондове и целеви средства;

  4. съставя и представя счетоводни и статистически справки пред компетентните за това органи;

  5. организира обработката на първичните счетоводни документи по ЗДДС по собствения бюджет и обобщава представената информация от бюджетните звена в данъчната администрация;

  6. координира и контролира счетоводната дейност на второстепенните разпоредители;

  7. осъществява процеса на планиране на обществените поръчки по реда и в сроковете, регламентирани във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  Read More
 • Бюджет

  Специализирано звено „Бюджет” осъществява организацията на дейностите по бюджета и има следните функции:

  1. организира разработването на общинския бюджет и разпределението му по второстепенни разпоредители и собствен бюджет;

  2. разработва актуализация и промяна на бюджета в съответствие с изискванията на закона;

  3. осъществява контрол по текущото изпълнение на бюджетните и целеви средства;

  4. съставя текуща информация за изпълнението на бюджета;

  5. координира и контролира счетоводната дейност на второстепенните разпоредители;

  6. координира и контролира бюджетната политика и дисциплина на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

  7. предлага мерки за подобряване на бюджетната дисциплина;

  Read More
 • ТРЗ и Човешки ресурси

  Специализирано звено „Труд, работна заплата и човешки ресурси” осъществява организацията на дейностите по труд, работна заплата и човешки ресурси и има следните функции:

  1. организира и осъществява дейността по заплащане на труда в общинската администрация и звената, обслужвани от общинската администрация;

  2. отговаря за спазване разпоредбите на нормативните актове в системата на заплащането на труда в съответствие с действащото законодателство;

  3. разработва и предлага за утвърждаване поименни и длъжностни щатни разписания на общинската администрация и звената към нея;

  4. участва в разработването и актуализирането на длъжностни характеристики на служителите в общинската администрация;

  5. разработва вътрешни правила и други вътрешни нормативни актове по заплащането на труда и социални придобивки, предлага ги за одобрение от кмета  и следи за правилното им прилагане;

  6. съгласува предоставените за одобрение от кмета вътрешни нормативни актове, свързани със заплащането на бюджетните звена;

  7. следи за спазване на щатната дисциплина и нормативните актове по заплащането при назначаване на служители;

  8. оформя  всички документи по движението и регистрацията на кадрите, административните актове за назначаване, преназначаване и освобождаване, подготовка и участие в конкурсни процедури по Кодекса на труда и Закона за държавния служител;

  9. подпомага кмета на община Разград при подбора на кадри;

  10. обработва документацията в регистратурата на Община Разград съгласно Закона за защита на класифицираната информация, изготвя документацията и извършва дейността по Националните програми за заетост;

  11. завежда, съхранява и архивира издадените заповеди от кмета на община Разград;

  12. извършва действия по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от Закона за администрацията;

  Read More
 • ДИРЕКЦИЯ "ПРОГРАМИ И ОКОЛНА СРЕДА"

  Дирекция „Програми и околна среда” осъществява проектната дейност на общината и опазване на околната среда на местно ниво чрез отделите „Програми и проекти” и „Околна среда”;

  Отдел „Програми и проекти” следните функции:

  1. организира проучването и изследването на възможностите за кандидатстване с проектни предложения по национални, регионални и международни програми и проекти за финансиране на инициативи;

  2. организира разработването на проекти на Община Разград, подпомагащи устойчивото развитие на общината;

  3. поддържа база данни относно проекти с външно финансиране, сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, справки, отчети и др., свързани с дейността на отдела;

  4. поддържа Регистър „Проекти” за подадените проектни предложения на Община Разград и нейните второстепенни разпоредители;

  5. изготвя периодична информация (ежемесечно, на тримесечие и годишно) за статуса на проектната дейност в общинската администрация;

  6. организира и контролира дейностите по събиране и анализ на информация, определяща параметрите на икономическото развитие на общината, демографски, социални, инфраструктурни, пазарни и др. характеристики;

  7. организира и осъществява информационен обмен с отраслови министерства, държавни и регионални институции и ведомства, неправителствени организации, научни и културни институти, учреждения, дружества и др.;

  8. подпомага разработването на стратегически планове и програмни документи на общинско ниво;

  9разработва, актуализира и презентира маркетингови материали на общината;

  10. извършва планирането на обществените поръчки, финансирани със средства по оперативни програми по ред и срокове, регламентирани във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  Отдел „Околна среда” има следните функции:

  1. разработва планове и програми за изпълнение на държавната политика в областта на опазване на околната среда на местно ниво и организиране на изпълнението им;

  2. организира, контролира, координира и води отчетност на дейностите в областта на околната среда;

  3. реализира законовите задължения на общината в областта на опазване на околната среда и водите;

  4. контролира и администрира на дейностите по поддържане чистотата на населените места, поддържане и развитие на селищната „Зелена система”;

  5. организира дейностите по опазване чистотата на атмосферния въздух, почвите и водните ресурси, както и на такива, свързани с ограничаване на шума, благоустрояване на зелените площи и управление на отпадъците;

  6. организира провеждането на мероприятия свързани с повишаване екологичното съзнание на населението;

  7. издаван разрешителни и становища по законовите и подзаконовите нормативни актове в областта на околната среда и водите;

  8. организира и контролира дейността в приюта за бездомни животни и скитащи кучета и градския Зоокът;

  Дирекция „Програми и околна среда” е на пряко подчинение на заместник-кмета по финансови дейности, местни данъци и такси, инвестиционни дейности, програми и проекти.

  Read More
 • Отдел "Програми и проекти"

  Отдел „Програми и проекти” следните функции:

  1. организира проучването и изследването на възможностите за кандидатстване с проектни предложения по национални, регионални и международни програми и проекти за финансиране на инициативи;

  2. организира разработването на проекти на Община Разград, подпомагащи устойчивото развитие на общината;

  3. поддържа база данни относно проекти с външно финансиране, сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, справки, отчети и др., свързани с дейността на отдела;

  4. поддържа Регистър „Проекти” за подадените проектни предложения на Община Разград и нейните второстепенни разпоредители;

  5. изготвя периодична информация (ежемесечно, на тримесечие и годишно) за статуса на проектната дейност в общинската администрация;

  6. организира и контролира дейностите по събиране и анализ на информация, определяща параметрите на икономическото развитие на общината, демографски, социални, инфраструктурни, пазарни и др. характеристики;

  7. организира и осъществява информационен обмен с отраслови министерства, държавни и регионални институции и ведомства, неправителствени организации, научни и културни институти, учреждения, дружества и др.;

  8. подпомага разработването на стратегически планове и програмни документи на общинско ниво;

  9разработва, актуализира и презентира маркетингови материали на общината;

  10. извършва планирането на обществените поръчки, финансирани със средства по оперативни програми по ред и срокове, регламентирани във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  Read More
 • Отдел "Околна среда"

  Отдел „Околна среда” има следните функции:

  1. разработва планове и програми за изпълнение на държавната политика в областта на опазване на околната среда на местно ниво и организиране на изпълнението им;

  2. организира, контролира, координира и води отчетност на дейностите в областта на околната среда;

  3. реализира законовите задължения на общината в областта на опазване на околната среда и водите;

  4. контролира и администрира на дейностите по поддържане чистотата на населените места, поддържане и развитие на селищната „Зелена система”;

  5. организира дейностите по опазване чистотата на атмосферния въздух, почвите и водните ресурси, както и на такива, свързани с ограничаване на шума, благоустрояване на зелените площи и управление на отпадъците;

  6. организира провеждането на мероприятия свързани с повишаване екологичното съзнание на населението;

  7. издаван разрешителни и становища по законовите и подзаконовите нормативни актове в областта на околната среда и водите;

  8. организира и контролира дейността в приюта за бездомни животни и скитащи кучета и градския Зоокът;

   

  Read More
 • Отдел "Инвестиционни дейности"

  Отдел „Инвестиционни дейности” организира на територията на населените места в община Разград дейностите по енергийна ефективност на общинските обекти, на дейностите по изграждане, ремонт и поддръжка на общинската пътна мрежа и уличното осветление, на дейностите по благоустрояване, изграждане, ремонт и поддръжка на техническата инфраструктура и общинската недвижима собственост и има следните функции:

  1. контролира дейностите по извършване на ремонтни работи и строителство от външни инвеститори в обектите публична общинска собственост;

  2. организира и контролира дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа;

  3систематизира и изготвя инвестиционни програми и разчети на Община Разград, разчети за финансиране, изграждане, ремонт и поддръжка на общинската пътна мрежа;

  4. изготвя и участва в реализацията на програми за енергийна ефективност;

  5. организира и контролира дейности на общината по изграждане и поддържане на техническата инфраструктура съобразно действащата нормативна уредба;

  6. участва в изготвянето на техническа документация във връзка с осигуряване на финансирания за инвестиционна дейност от външни източници по различни фондове и програми и за превенция и отстраняване на последиците от бедствия, аварии и катастрофи;

  7. организира и участва в подготовка на техническата и тръжната документация, възлагането и договарянето на обществени поръчки за проектиране, строителен надзор и изпълнение на обектите, съгласно инвестиционната и други програми и разчети на Община Разград и външните финансирания от различни фондове и програми;

  8. извършва организационни дейности по реализация на обектите съгласно инвестиционната и други програми на Община Разград, разчетите за ремонти и външните финансирания от различни фондове и програми;

  9. организира дейностите по технически инвеститорски контрол при реализация на строежите от инвестиционната програма на Община Разград, програмата за енергийна ефективност, програмата за опазване на околната среда, разчетите за ремонтни дейности и по външни финансирания от различни фондове и програми, като следи за качеството, техническото съответствие, количеството и стойността на извършените строително-монтажни работи и води техническо досие за всеки обект, съблюдавайки действащата техническа нормативна уредба;

  10. изготвят количествено-стойностни сметки и други технически документи за строително-монтажни и ремонтни работи и обществени поръчки съобразно техническата си квалификация;

  11. извършва проверки за възстановяване на улични настилки, тротоари и зелени площи преди и след издаване на разрешения за прокопаване;

  Отдел „Инвестиционни дейности” е на пряко подчинение на заместник-кмета по финансови дейности, местни данъци и такси, инвестиционни дейности, програми и проекти.

  Read More
 • ДИРЕКЦИЯ "ТСУ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО"

  Дирекция „Териториално-селищно устройство, общинска собственост и контрол по строителството” организира дейностите по устройство на територията и управление на общинската собственост, създава условия за извършване на търговска дейност и упражнява контрол по нея чрез отделите „ТСУ, кадастър и търговия”, „Контрол по строителството, обществен ред и охрана и транспорт” и „Общинска собственост и земеделие”;

  Отдел „Териториално и селищно устройство, кадастър и търговия” има следните функции:

  1. организира и подпомага процеса на изработването, обявяването и одобряването на нови или изменението на действащи устройствени планове;

  2. подпомага дейността на главния архитект във връзка с проектирането и строителството на територията на общината, одобряването на инвестиционни проекти и издаването на разрешения за строеж;

  3. осигурява необходимата съгласуваност при полагане и изграждане на отделните улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и координира подземното с надземното улично строителство;

  4. осъществява контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж и определените строителни линии и нива;  

  5. поддържа технически архив, съдържащ одобрените устройствени планове и измененията им и издадените строителни книжа;

  6. поддържа актуален регистър на издадените решения и заповеди за изработване на подробни устройствени планове;

  7. поддържа актуален регистър на издадените разрешения за строеж;

  8. до одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри поддържа кадастралните планове и актуални регистри (разписните списъци) към тях, като отразява в същите всички настъпили изменения в недвижимите имоти и издава скици на недвижимите имоти;

  9. извършва технически и административни дейности по обслужване на населението и юридическите лица;

  10. осъществява дейностите по Наредба № 8 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Разград;

  11. осъществява дейностите съгласно Наредба № 13 за рекламната дейност на територията на Община Разград;

  12. съставя актове за установяване на административни нарушения;

  13. извършва действия по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61, ал.1, т.2 от Закона за администрацията относно регистрационните, лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, образците на документи, свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове в областта на териториално-селищното устройство; 

  Специализирано звено „Търговия” е на пряко подчинение на началника на отдел „ТСУ, кадастър и търговия” и  има следните функции:

  1. предоставя административни услуги на физически и юридически лица, както следва:

  1.1. издава удостоверения за вписване на стационарни търговски обекти в информационен масив „Стационарни търговски обекти”;

  1.2. издава разрешения за търговия на открито;

  1.3. категоризира средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения;

  1.4. вписва настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър;

  1.5. заверява регистри на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки;

  1.6. описва в нарочна книга заверените от кмета на община Разград регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали;

  1.7. организира процедурите по утвърждаване на удължено работно време на търговските обекти;

  2. извършва действия по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61, ал.1, т.2 от Закона за администрацията относно регистрационните, лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, образците на документи, свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове в областта на търговията;

  3. организира и провежда търгове за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност;

  4. организира и провежда традиционните за общината панаири, базари и др. прояви с търговска насоченост;

  5. осъществява контрол на постъпленията на приходи от търговия на открито и наеми от преместваеми обекти за търговска дейност, разположени на терени-общинска собственост;

  6. осъществява контрол на търговската дейност и защита на потребителите като прави проверки и образува и съхранява административнонаказателни преписки;

  7. осъществява взаимодействието с институциите на територията на общината, имащи отношение към търговската дейност;

  Отдел „Общинска собственост и земеделие” изпълнява функции по придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, както следва:

  1. съставя актове за имоти-общинска собственост и извършва отписването им от актовите книги;

  2. води главен регистър на публичната общинска собственост, главен регистър на частната общинска собственост и общински концесионен регистър;

  3. организира и провежда търгове и конкурси за:

  3.1. отдаване под наем на имоти и вещи-общинска собственост;

  3.2. продажба на имоти и вещи-частна общинска собственост;

  3.3. учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване върху общинска земя;

  3.4. учредяване право на ползване върху имоти-частна общинска собственост;

  3.5. предоставяне на концесия върху обекти и дейности, съгласно Закона за концесиите;

  4. подготвя стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата;

  5. подготвя ежегодно годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост;

  6. изготвя, обработва и съхранява преписките по придобиването, управлението и разпореждането, учредяването на ограничени вещни права върху имоти, отдаването им под наем, продажбите и замените на имоти и вещи-общинска собственост;

  7. упражнява и осъществява контрол от името на кмета на община Разград по управлението и ползването на общинските имоти;

  8. изяснява собствеността на непотърсени недвижими имоти;

  9. организира изземването на имоти-общинска собственост, които се владеят или държат без основание или необходимостта от които е отпаднала;

  10. изготвя справки и удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите;

  11. извършва деклариране на общинските имоти и вписването им в службата по вписвания при Районен съд Разград;

  12. подготвя цялата документация за постоянните комисии и заседанията на Общински съвет-Разград, свързани с управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;

  13. подготвя приватизационната програма и приходно-разходна план-сметка;

  14. окомплектова и съхранява преписките за приватизираните общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински предприятия, обособени части, пакети от дялове и акции от търговски дружества с общинско имущество, приватизирани по реда на ЗППДОбП и ЗПСК;

  15. организира и осъществява следприватизационен контрол по сключените приватизационни сделки;

  16. следи и отговаря за реализиране на приоритетите в приватизационната стратегия на общината;

  17. упражнява контрол за целесъобразно използване и управление на капитала в търговски дружества, в които Община Разград е едноличен собственик, съдружник или акционер;

  18. води регистър на търговските дружества с общинско участие и регистър на общинските предприятия;

  19. изготвя информация за хода на приватизационния процес и следприватизационния контрол на територията на община Разград за компетентните държавни органи;

  20. изготвя тръжните и конкурсни документи за общинските нежилищни имоти, обособени части и търговски дружества с открита процедура за приватизация;

  21. подготвя цялата документация, свързана с предприватизационната подготовка и реализирането на приватизационните сделки на общинските нежилищни имоти, обособени части и търговски дружества с открита процедура за приватизация;

  22. организира и контролира ползването на земи от общинския поземлен фонд;

  23. подготвя документите, необходими за изпълнението на задълженията на Община Разград, произтичащи от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и на  Правилника за неговото прилагането;

  24. участва във всички комисии, касаещи дейности по: установяване на нанесени щети на земеделски имоти, отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд;

  25. води регистри за тютюнопроизводители, пчелари, регистрация на ППС с животинска тяга;

  26. издава удостоверения, относно правото на собственост върху земеделски земи, съгласно вписаните данни в емлячните регистри;

  Отдел „Контрол по строителството, обществен ред, охрана и транспорт” включва следните звена и служители със съответните функции:

  1.Специализирано звено „Контрол по строителството” има следните функции:

  1.1. констатира нарушения по Закона за устройство на територията (ЗУТ), образува административни преписки;

  1.2. организира и провежда процедури по чл.196, във връзка с чл.195 от ЗУТ;

  1.3. извършва проверки по сигнали и жалби на гражданите;

  1.4. извършва проверка на документи и изготвя удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория, съгласно чл.137 от ЗУТ;

  1.5. поддържа актуален регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация;

  1.6. осъществява дейностите по издаване на технически паспорти на сгради в режим на етажна собственост;

  1.7. поддържа актуален регистъра на издадените технически паспорти на сгради в режим на етажна собственост;

  1.8. изготвяне на карти за новопостроени жилищни сгради и съборени такива за Териториално статистическо бюро и отдел „ГРАОН”;

  1.9. извършва действия по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61, ал.1, т.2 от Закона за администрацията относно издадените разрешения за строеж, удостоверения за въвеждане в експлоатация, разрешения за поставяне на РИЕ и разрешения за преместваеми обекти;

  1.10. изготвя удостоверения за търпимост по §16 от ЗУТ, удостоверения за степен на завършеност на строеж и удостоверения за самостоятелно обособен обект;

  2. Специализирано звено „Контрол по обществен ред и транспорт” има следните функции:

  2.1. осъществява контрол по изпълнение на актовете на Общинския съвет-Разград;

  2.2. контролира дейностите по опазване на обществения ред и паркирането;

  2.3. организира и контролира дейностите по охрана на специфични общински дейности, на обекти-общинска собственост и на обществени мероприятия, организирани от Община Разград;

  2.4. води и поддържа в актуално състояние Публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост на територията на община Разград на електронен и  хартиен носител;

  2.5. оказва методическа и консултантска помощ и организира дейностите във връзка с подготовката и провеждането на общите събрания на собствениците на обекти в сгради с режим на етажна собственост и функционирането на органите за управление на етажната собственост;

  2.6. организира, координира и контролира всички дейностите в администрацията на Община Разград, произтичащи от прилагането на Закона за етажната собственост;

  2.7. организира охраната и контролно-пропускателния режим в сградата на общинската администрация;

  3 Главен експерт „Транспорт” има следните функции:

  3.1. планира, организира и контролира транспортното обслужване на населението в общината;

  3.2. организира дейностите по осигуряване безопасността на движението в населените места от общината;

  3.3. изготвя предложение до Общински съвет-Разград за утвърждаване на транспортна схема на община Разград;

  3.4. изготвя анализ на дейността на превозвачите на територията на община Разград във връзка с разпределението и разходването на бюджетните субсидии за обществения превоз;

  3.5. организира дейността по разпределение на превозите по автобусните линии, подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на условията им; контролира качеството и безопасността на пътническите превози;

  3.6. организира издаване на разрешения за таксиметров превоз;

  Дирекция „Териториално-селищно устройство, общинска собственост и контрол по строителството” е на пряко подчинение на заместник-кмета по териториално-селищно устройство, общинска собственост и контрол по строителството.

  Read More
 • Отдел „Териториално и селищно устройство, кадастър и търговия”

  Отдел „Териториално и селищно устройство, кадастър и търговия” има следните функции:

  1. организира и подпомага процеса на изработването, обявяването и одобряването на нови или изменението на действащи устройствени планове;

  2. подпомага дейността на главния архитект във връзка с проектирането и строителството на територията на общината, одобряването на инвестиционни проекти и издаването на разрешения за строеж;

  3. осигурява необходимата съгласуваност при полагане и изграждане на отделните улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и координира подземното с надземното улично строителство;

  4. осъществява контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж и определените строителни линии и нива;  

  5. поддържа технически архив, съдържащ одобрените устройствени планове и измененията им и издадените строителни книжа;

  6. поддържа актуален регистър на издадените решения и заповеди за изработване на подробни устройствени планове;

  7. поддържа актуален регистър на издадените разрешения за строеж;

  8. до одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри поддържа кадастралните планове и актуални регистри (разписните списъци) към тях, като отразява в същите всички настъпили изменения в недвижимите имоти и издава скици на недвижимите имоти;

  9. извършва технически и административни дейности по обслужване на населението и юридическите лица;

  10. осъществява дейностите по Наредба № 8 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Разград;

  11. осъществява дейностите съгласно Наредба № 13 за рекламната дейност на територията на Община Разград;

  12. съставя актове за установяване на административни нарушения;

  13. извършва действия по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61, ал.1, т.2 от Закона за администрацията относно регистрационните, лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, образците на документи, свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове в областта на териториално-селищното устройство; 

  Read More
 • Специализирано звено „Търговия”

  Специализирано звено „Търговия” е на пряко подчинение на началника на отдел „ТСУ, кадастър и търговия” и  има следните функции:

  1. предоставя административни услуги на физически и юридически лица, както следва:

  1.1. издава удостоверения за вписване на стационарни търговски обекти в информационен масив „Стационарни търговски обекти”;

  1.2. издава разрешения за търговия на открито;

  1.3. категоризира средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения;

  1.4. вписва настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър;

  1.5. заверява регистри на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки;

  1.6. описва в нарочна книга заверените от кмета на община Разград регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали;

  1.7. организира процедурите по утвърждаване на удължено работно време на търговските обекти;

  2. извършва действия по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61, ал.1, т.2 от Закона за администрацията относно регистрационните, лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, образците на документи, свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове в областта на търговията;

  3. организира и провежда търгове за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност;

  4. организира и провежда традиционните за общината панаири, базари и др. прояви с търговска насоченост;

  5. осъществява контрол на постъпленията на приходи от търговия на открито и наеми от преместваеми обекти за търговска дейност, разположени на терени-общинска собственост;

  6. осъществява контрол на търговската дейност и защита на потребителите като прави проверки и образува и съхранява административнонаказателни преписки;

  7. осъществява взаимодействието с институциите на територията на общината, имащи отношение към търговската дейност;

  Read More
 • Отдел „Контрол по строителството, обществен ред, охрана и транспорт”

  Отдел „Контрол по строителството, обществен ред, охрана и транспорт” включва следните звена и служители със съответните функции:

  1.Специализирано звено „Контрол по строителството” има следните функции:

  1.1. констатира нарушения по Закона за устройство на територията (ЗУТ), образува административни преписки;

  1.2. организира и провежда процедури по чл.196, във връзка с чл.195 от ЗУТ;

  1.3. извършва проверки по сигнали и жалби на гражданите;

  1.4. извършва проверка на документи и изготвя удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория, съгласно чл.137 от ЗУТ;

  1.5. поддържа актуален регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация;

  1.6. осъществява дейностите по издаване на технически паспорти на сгради в режим на етажна собственост;

  1.7. поддържа актуален регистъра на издадените технически паспорти на сгради в режим на етажна собственост;

  1.8. изготвяне на карти за новопостроени жилищни сгради и съборени такива за Териториално статистическо бюро и отдел „ГРАОН”;

  1.9. извършва действия по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61, ал.1, т.2 от Закона за администрацията относно издадените разрешения за строеж, удостоверения за въвеждане в експлоатация, разрешения за поставяне на РИЕ и разрешения за преместваеми обекти;

  1.10. изготвя удостоверения за търпимост по §16 от ЗУТ, удостоверения за степен на завършеност на строеж и удостоверения за самостоятелно обособен обект;

  Read More
 • Главен експерт „Транспорт”

  Главен експерт „Транспорт” има следните функции:

  1. планира, организира и контролира транспортното обслужване на населението в общината;

  2. организира дейностите по осигуряване безопасността на движението в населените места от общината;

  3. изготвя предложение до Общински съвет-Разград за утвърждаване на транспортна схема на община Разград;

  4. изготвя анализ на дейността на превозвачите на територията на община Разград във връзка с разпределението и разходването на бюджетните субсидии за обществения превоз;

  5. организира дейността по разпределение на превозите по автобусните линии, подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на условията им; контролира качеството и безопасността на пътническите превози;

  6. организира издаване на разрешения за таксиметров превоз;

  Read More
 • Специализирано звено „Контрол по обществен ред и транспорт”

  Специализирано звено „Контрол по обществен ред и транспорт” има следните функции:

  1. осъществява контрол по изпълнение на актовете на Общинския съвет-Разград;

  2. контролира дейностите по опазване на обществения ред и паркирането;

  3. организира и контролира дейностите по охрана на специфични общински дейности, на обекти-общинска собственост и на обществени мероприятия, организирани от Община Разград;

  4. води и поддържа в актуално състояние Публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост на територията на община Разград на електронен и  хартиен носител;

  5. оказва методическа и консултантска помощ и организира дейностите във връзка с подготовката и провеждането на общите събрания на собствениците на обекти в сгради с режим на етажна собственост и функционирането на органите за управление на етажната собственост;

  6. организира, координира и контролира всички дейностите в администрацията на Община Разград, произтичащи от прилагането на Закона за етажната собственост;

  7. организира охраната и контролно-пропускателния режим в сградата на общинската администрация;

  Read More
 • Отдел „Общинска собственост и земеделие”

  Отдел „Общинска собственост и земеделие” изпълнява функции по придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, както следва:

  1. съставя актове за имоти-общинска собственост и извършва отписването им от актовите книги;

  2. води главен регистър на публичната общинска собственост, главен регистър на частната общинска собственост и общински концесионен регистър;

  3. организира и провежда търгове и конкурси за:

  3.1. отдаване под наем на имоти и вещи-общинска собственост;

  3.2. продажба на имоти и вещи-частна общинска собственост;

  3.3. учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване върху общинска земя;

  3.4. учредяване право на ползване върху имоти-частна общинска собственост;

  3.5. предоставяне на концесия върху обекти и дейности, съгласно Закона за концесиите;

  4. подготвя стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата;

  5. подготвя ежегодно годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост;

  6. изготвя, обработва и съхранява преписките по придобиването, управлението и разпореждането, учредяването на ограничени вещни права върху имоти, отдаването им под наем, продажбите и замените на имоти и вещи-общинска собственост;

  7. упражнява и осъществява контрол от името на кмета на община Разград по управлението и ползването на общинските имоти;

  8. изяснява собствеността на непотърсени недвижими имоти;

  9. организира изземването на имоти-общинска собственост, които се владеят или държат без основание или необходимостта от които е отпаднала;

  10. изготвя справки и удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите;

  11. извършва деклариране на общинските имоти и вписването им в службата по вписвания при Районен съд Разград;

  12. подготвя цялата документация за постоянните комисии и заседанията на Общински съвет-Разград, свързани с управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;

  13. подготвя приватизационната програма и приходно-разходна план-сметка;

  14. окомплектова и съхранява преписките за приватизираните общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински предприятия, обособени части, пакети от дялове и акции от търговски дружества с общинско имущество, приватизирани по реда на ЗППДОбП и ЗПСК;

  15. организира и осъществява следприватизационен контрол по сключените приватизационни сделки;

  16. следи и отговаря за реализиране на приоритетите в приватизационната стратегия на общината;

  17. упражнява контрол за целесъобразно използване и управление на капитала в търговски дружества, в които Община Разград е едноличен собственик, съдружник или акционер;

  18. води регистър на търговските дружества с общинско участие и регистър на общинските предприятия;

  19. изготвя информация за хода на приватизационния процес и следприватизационния контрол на територията на община Разград за компетентните държавни органи;

  20. изготвя тръжните и конкурсни документи за общинските нежилищни имоти, обособени части и търговски дружества с открита процедура за приватизация;

  21. подготвя цялата документация, свързана с предприватизационната подготовка и реализирането на приватизационните сделки на общинските нежилищни имоти, обособени части и търговски дружества с открита процедура за приватизация;

  22. организира и контролира ползването на земи от общинския поземлен фонд;

  23. подготвя документите, необходими за изпълнението на задълженията на Община Разград, произтичащи от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и на  Правилника за неговото прилагането;

  24. участва във всички комисии, касаещи дейности по: установяване на нанесени щети на земеделски имоти, отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд;

  25. води регистри за тютюнопроизводители, пчелари, регистрация на ППС с животинска тяга;

  26. издава удостоверения, относно правото на собственост върху земеделски земи, съгласно вписаните данни в емлячните регистри;

  Read More
 • ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

  ПРАВОМОЩИЯ И ФУНКЦИИ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

  При осъществяване на своята дейност кметът на община Разград се подпомага от трима заместник-кметове, които ръководят следните функционални направления:

  1. финансови дейности, местни данъци и такси, инвестиционни дейности, програми и околна среда;

  2. териториално и селищно устройство, общинска собственост, контрол по строителството;

  3. хуманитарни дейности – образование, социални дейности, здравеопазване, борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

  Заместник-кметовете изпълняват задачите, които им се възлагат от Общински съвет-Разград и от кмета на общината и се отчитат пред тях за изпълнението;

  Заместник-кметовете имат право да внасят пред Общински съвет-Разград проекти за решения, които се отнасят до работата на възложените им функционални направления;

  Заместник-кметовете изпълняват писмено делегирани им от кмета на общината негови правомощия;

  Заместник-кметовете имат правомощията на заявители на обществени поръчки и в качеството си на такива осъществяват планирането им по реда и в сроковете, определени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  Заместник-кметът по ал.1, т.1 осъществява контрол по изпълнението на финансовите параметри на планираните обществени поръчки;

  Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината при осъществяването на контрол върху работата на комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

  Read More
 • ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

  Дирекция „Хуманитарни дейности” организира изпълнението на държавната и на общинската политика в областта на образованието и здравеопазването чрез отделите „Образование” и „Здравеопазване”. 

  Отдел „Образование” организира изпълнението на държавната и общинската политика в образователната сфера и има следните функции:

  1. създава организация и контролира осигуряването на предучилищното и задължителното училищно обучение на децата до 16-годишна възраст на територията на община Разград;

  2. осигурява сигурността на общинските детски градини и училищата и на децата и учениците в тях;

  3. осигурява образователно-възпитателен процес;

  4. организира ремонтните дейности и поддържане на материалната база на общинските детски градини и училищата;

  5. организира и контролира дейностите по финансиране на общинските детски градини;

  6. осъществява методическа помощ и контрол по прилагане на делегираните бюджети в общинските училища и детски градини;

  7. изготвя мотивирани предложения до Общински съвет-Разград за откриване, закриване и преобразуване на общински училища, детски градини и обслужващи звена;

  8. осъществява контрол върху дейността на детските и учебни заведения и обслужващи звена по прилагане на нормативните актове и други документи на Министерство на образованието, младежта и науката в рамките на правомощията на общинската администрация;

  9. реализира програми и дейности, свързани с организиране свободното време на учащите се на територията на общината;

  10. координира дейността на общинските учебни заведения, детски градини и обслужващи звена и взаимодействието им с Регионалния инспекторат по образование, Министерство на образованието, младежта и науката и други организации и институции;

  Отдел „Здравеопазване” организира изпълнението на държавната и общинска политика в сферата на здравеопазването и има следните функции:

  1. ежегодно планира цялостната дейност, осигурява единно методическо ръководство и координира задачите по време и място;

  2. осъществява взаимодействието между здравни заведения и други институции, имащи отношение към решаване на проблемите на общинското здравеопазване;

  3. прави проучвания и анализи относно тенденциите и проблемите, свързани с общинското здравеопазване;

  4. организира, координира и контролира детското и училищно здравеопазване и работата на персонала, назначен в тази сфера, като своевременно установява недостатъците и слабостите и информира ресорния заместник-кмет;

  5. оказва методическа помощ на медицинските специалисти в училищата и детските заведения, като съдейства за прилагане на нормативните изисквания за здравното обслужване в училищата и детските градини;

  6. организира, координира и контролира дейността на детските ясли и детските кухни на територията на община Разград;

  7. предлага и планира дейности, свързани с превенция на населението от социално значими заболявания;

  8. участва в комисии, по проблеми, касаещи здравния статус на населението на територията на община Разград;

  9. участва в комисия за отпускане на еднократни помощи на физически лица;

  10. участва в комисии по приемане и разпределяне на хуманитарни помощи, съгласно волята на дарителя;

  11. организира и контролира дейността по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на територията на община Разград;

  12. контролира дейностите по получаване и заплащане на лекарствени продукти, предназначени за военноинвалиди, военнопострадали и ветерани от войните, съгласно действащото законодателство;

  Дирекция „Хуманитарни дейности” е на пряко подчинение на заместник-кмета по хуманитарни дейности.

  Read More
 • Отдел „Здравеопазване”

  Отдел „Здравеопазване” организира изпълнението на държавната и общинска политика в сферата на здравеопазването и има следните функции:

  1. ежегодно планира цялостната дейност, осигурява единно методическо ръководство и координира задачите по време и място;

  2. осъществява взаимодействието между здравни заведения и други институции, имащи отношение към решаване на проблемите на общинското здравеопазване;

  3. прави проучвания и анализи относно тенденциите и проблемите, свързани с общинското здравеопазване;

  4. организира, координира и контролира детското и училищно здравеопазване и работата на персонала, назначен в тази сфера, като своевременно установява недостатъците и слабостите и информира ресорния заместник-кмет;

  5. оказва методическа помощ на медицинските специалисти в училищата и детските заведения, като съдейства за прилагане на нормативните изисквания за здравното обслужване в училищата и детските градини;

  6. организира, координира и контролира дейността на детските ясли и детските кухни на територията на община Разград;

  7. предлага и планира дейности, свързани с превенция на населението от социално значими заболявания;

  8. участва в комисии, по проблеми, касаещи здравния статус на населението на територията на община Разград;

  9. участва в комисия за отпускане на еднократни помощи на физически лица;

  10. участва в комисии по приемане и разпределяне на хуманитарни помощи, съгласно волята на дарителя;

  11. организира и контролира дейността по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на територията на община Разград;

  12. контролира дейностите по получаване и заплащане на лекарствени продукти, предназначени за военноинвалиди, военнопострадали и ветерани от войните, съгласно действащото законодателство;

  Дирекция „Хуманитарни дейности” е на пряко подчинение на заместник-кмета по хуманитарни дейности.

  Read More
 • Отдел „Образование”

  Отдел „Образование” организира изпълнението на държавната и общинската политика в образователната сфера и има следните функции:

  1. създава организация и контролира осигуряването на предучилищното и задължителното училищно обучение на децата до 16-годишна възраст на територията на община Разград;

  2. осигурява сигурността на общинските детски градини и училищата и на децата и учениците в тях;

  3. осигурява образователно-възпитателен процес;

  4. организира ремонтните дейности и поддържане на материалната база на общинските детски градини и училищата;

  5. организира и контролира дейностите по финансиране на общинските детски градини;

  6. осъществява методическа помощ и контрол по прилагане на делегираните бюджети в общинските училища и детски градини;

  7. изготвя мотивирани предложения до Общински съвет-Разград за откриване, закриване и преобразуване на общински училища, детски градини и обслужващи звена;

  8. осъществява контрол върху дейността на детските и учебни заведения и обслужващи звена по прилагане на нормативните актове и други документи на Министерство на образованието, младежта и науката в рамките на правомощията на общинската администрация;

  9. реализира програми и дейности, свързани с организиране свободното време на учащите се на територията на общината;

  10. координира дейността на общинските учебни заведения, детски градини и обслужващи звена и взаимодействието им с Регионалния инспекторат по образование, Министерство на образованието, младежта и науката и други организации и институции;

  Read More
 • Отдел „Социални дейности”

  Отдел „Социални дейности” провежда държавната и общинска политика в областта на социалните дейности на територията на община Разград и има следните функции:

  1. ежегодно планира цялостната дейност, осигурява единно методическо ръководство, координира задачите по време и място;

  2. координира и контролира изпълнението на държавната и общинска политика в областта на социалните дейности и трудовата заетост;

  3. координира и контролира дейността на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Разград;

  4. разработва и отчита бюджета на Община Разград за функция „Социално осигуряване и грижи”. Контролира целесъобразността и законосъобразността на разходване на средства в областта на социалните дейности, финансирани чрез бюджета на Община Разград;

  5. организира дейностите по разработване, възлагане, управление, предоставяне и администриране на социални услуги;

  6. координира взаимодействието на общината с различни институции и организации, работещи в областите, свързани с управлението и предоставянето на социални услуги;

  7. предлага и организира изследвания по проблеми, свързани със социалните дейности с цел усъвършенстване дейността  на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Разград;

  8. участва в разработването на наредби, проекти, стратегии, концепции и други вътрешни нормативни актове в сферата на социалните услуги;

  9. координира и контролира изпълнението на годишните планове за развитие на социалните услуги в община Разград;

  10. координира дейностите, свързани с разрешаване на социални проблеми на гражданите на територията на община Разград;

  11. организира и администрира работата на Комисията за детето;

  12. участва в работни групи и комисии по проблеми, касаещи социалните услуги за населението на територията на община Разград;

  13. оказва съдействие на клубовете на пенсионерите и на лицата с увреждания по социални проблеми;

  Отдел „Социални дейности е на пряко подчинение на заместник-кмета по хуманитарни дейности. 

  Read More
 • Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

  Секретарят на Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни организира дейностите по превенцията на престъпността сред подрастващите и работата с малолетни и непълнолетни с противообществени прояви и е на пряко подчинение на началника на отдел „Социални дейности”;

  Read More
 • СЕКРЕТАР

  ПРАВОМОЩИЯ И ФУНКЦИИ НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

  Секретарят на общината осъществява административното ръководство на общинската администрация на Община Разград, като ръководи следните функционални направление: гражданска регистрация и административно обслужване на населението, информационно обслужване, административно стопански дейности, деловодство, архив, обслужване на Общински съвет-Разград;

  Секретарят на Община Разград организира и отговаря за:

  1. дейността на общинската администрация;

  2. условията на работа на служителите от общинската администрация и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

  3. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

  4. дейността по гражданска регистрация и административно обслужване;

  5. разгласяването и обнародването на актовете на Общински съвет-Разград и на кмета на община Разград;

  6. работата със сигналите, предложенията, молбите и жалбите на гражданите и юридическите лица;

  7. поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;

  8. организационно-техническата подготовка и произвеждането на избори и местни референдуми;

  9. спазване на Правилника за вътрешния трудов ред;

  10. подпомагане и осигуряване работата на Общински съвет-Разград;

  11. разработването и утвърждаването на длъжностните характеристики на държавните служители от общинската администрация;

  12. прилагането на Наредбата за условията и реда за атестиране на държавните служители в общинската администрация;

  13. действията по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61 от Закона за администрацията;

  Секретарят на общината има правомощията на заявител на обществени поръчки и в качеството си на такъв осъществява планирането им по реда и в сроковете, определени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  Секретарят на общината подпомага кмета на общината при осъществяването на контрол върху работата на комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

  Секретарят на Община Разград изпълнява и други функции, възложени му от  кмета на община Разград, със закон или с друг нормативен акт.

  Read More
 • Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”

  Цялостната организация по гражданската регистрация на физическите лица на територията на община Разград се осъществява от Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”, който е на пряко подчинение на секретаря на общината и има следните функции:

  1. извършва всички дейности, свързани с воденето и поддържането в актуално състояние на регистъра на населението и на регистрите с актове за гражданско състояние на територията на град Разград;

  2. издава документи въз основа на данните, вписани в регистрите за гражданско състояние и в регистъра на населението;

  3. организира и извършва административното обслужване на населението по гражданско състояние на територията на град Разград;

  4. извършва заверка (легализация) на документи по гражданско състояние, предназначени за ползване в чужбина, издадени на територията на общината;

  5. поддържа автоматизирани информационни фондове на общинско ниво на регистъра на населението и на регистрите с актове за гражданско състояние;

  6. осигурява ежедневна актуализация на Национална база данни „Население” със събития, възникнали на територията на общината;

  5. образува преписки за установяване наличието на българско гражданство по реда на наредбата за прилагане на чл.35 от Закона за българското гражданство;

  6. образува преписки за присвояване на единни граждански номера на български граждани и чужденци, съгласно предвидените в Закона за гражданската регистрация случаи;

  7. разглежда молби за признаване и допускане на изпълнението на влезли в сила чуждестранни съдебни решения и административни актове, относно събития по гражданско състояние, касаещи български граждани, по реда на Кодекса за международно частно право;

  8. извършва вписвания в регистъра на имуществените отношения на съпрузите;

  9. ежегодно, в нормативно-определените срокове, организира приемането на регистрите за гражданско състояние, водени през предходната година в населените места от състава на община Разград за съхранение и обслужване;

  10. осъществява организационно-техническата подготовка на избори и референдуми, касаеща избирателните списъци;

  11. оказва методическа помощ и контрол на кметовете и кметските наместници в областта на гражданската регистрация на физическите лица.

  Read More
 • Звено „Информационно обслужване”

  Звено „Информационно обслужване” е на пряко подчинение на секретаря на общината и има следните функции:

  1. осигурява непрекъсната и надеждна  работа  на  използваната  IT  инфраструктура (хардуер, софтуер, комуникации, база данни, специализирани  програмни продукти);

  2. администрира и организира поддържането на действащите в общината информационни системи;

  3. определя приоритетите при автоматизиране дейностите на общинските структури, контролира процесите при въвеждане (подмяна) на високотехнологични решения; оптимизира начините на достъп и обработка на информацията;

  4. координира електронния информационен поток от/към общинската администрация и кореспондентски структури с местен, регионален, национален и международен статут;

  5. внедрява в Община Разград и развива постиженията на изграждащото се електронно правителство в страната;

  6. поддържа, изгражда, разширява и следи за изправността на наличната компютърна техника и на локалната компютърна мрежа в Община Разград;

  7. изготвя предложения за закупуване на техника, системен и приложен софтуер, комуникационни и информационни решения;

  8. публикува информация и поддържа в актуално състояние Интернет страницата на общинската администрация;

  9. осъществява регистрирането, класифицирането, използването и съхранението на електронните  документи в общинската администрация;

  10. организира и съдейства при издаване, прекратяване и инсталиране на цифровите електронни сертификати за УЕП в общината;

  11. поддържа регистър на издадените цифровите електронни сертификати за УЕП в общината;

  12. организира административното обслужване на принципа на едно гише;

  13. извършва действия по вписване в Административния регистър на Министерски съвет по чл.61, ал.1, т.2 от Закона за администрацията относно предоставяните от общината административни услуги.

  Read More
 • АСД, деловодство и архив

  Специализирано звено „АСД, деловодство и архив” е на пряко подчинение на секретаря на Община Разград и има следните функции:

  1. организира стопанисването на сградите и вещите, предназначени за осъществяване на дейността на общинската администрация;

  2. организира материално-техническото снабдяване на общинската администрация;

  3. осъществява деловодното обслужване на общинската администрация и гражданите и текущото съхраняване на документите;

  4. организира и осъществява работата в учрежденския архив;

  5. отговаря за осигуряване на условия за работа на служителите от общинската администрация в съответствие с изискванията на действащото законодателство за здравословни и безопасни условия на труд;

  6. организира хигиенизирането и поддържането на сградите, допълнителните помещения и вещите, предназначени за работа на общинската администрация.

  Read More
 • Звено „Обслужване на Общински съвет”

  Дейността на Общински съвет-Разград се подпомага от Звено за обслужване на Общински съвет-Разград, което е на пряко подчинение на секретаря на общината със следните функции:

  1. съдейства на председателя на Общински съвет-Разград при изпълнение на правомощията му;

  2. води протоколите от заседанията на Общински съвет-Разград и неговите постоянните комисии;

  3. информира общинските съветници за насрочени заседания на Общински съвет-Разград и неговите постоянните комисии;

  4. подготвя и предоставя на общинските съветници материалите, които ще се разглеждат на насрочените заседания на Общински съвет-Разград и неговите постоянните комисии;

  5. организира дейностите по публикуване на актовете на Общински съвет-Разград;

  6. води необходимата документация, свързана с начисляване на възнагражденията на общинските съветници;

  7. организира и осъществява административно обслужване на общински съветници, общинската администрация, физически и юридически лица, свързано с дейността и актовете на Общински съвет-Разград;

  8. води книгите с кратки биографични данни за лицата, удостоени от Общински съвет-Разград с почетни звания и награди.

  Read More
 • КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

  Правомощия на кметовете на кметства на територията на община Разград:

  1. Кметът на кметство е орган на изпълнителната власт на територията на съответното кметство;

  2. Кметовете на кметства изпълняват бюджета на Община Разград в частта му за съответното кметство;

  3. Кметовете на кметства участват в съставянето на проектобюджета на общината чрез представяне на предложения за съответното кметство при условията и в сроковете, определени от кмета на общината;

  4. Кметовете на кметства участват в публичното обсъждане на проекто бюджета и представляват населението на кметството;

  5. Кметовете на кметства организират и осъществяват контрол по събирането на местните данъци и такси на територията на кметството;

  6. Кметовете на кметства назначават и освобождават служителите от общинската администрация в съответното кметство, които подпомагат дейност им, в съответствие с утвърдената от Общински съвет-Разград структура;

  7. Кметовете на кметства организират работата на служителите, назначени в кметството да подпомагат дейността им и осъществяват контрол за правилното и законосъобразно изпълнение на техните задължения и функции;

  8. Кметовете на кметства организират и провеждат благоустройствени, комунални и други мероприятия в на кметството;

  9. Кметовете на кметства стопанисват и управляват вещите, необходими за осъществяване на дейността на общинската администрация на територията на кметството и определените от общинския съвет обекти на общинската собственост в кметството;

  10. Кметовете на кметства изразяват задължително мотивирано становище в случаите на промяна на вида общинска собственост /от частна в публична или от публична в частна/ за имоти и вещи-общинска собственост на територията на кметството, както и при постъпили предложения за извършване на замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд на територията на кметството със земеделски земи, собственост на физически или юридически лица;

  11. Кметовете на кметства водят, съхраняват и поддържат в актуално състояние регистрите за гражданско състояние и регистъра на населението за територията на кметството. Изпращат съобщения до отдел ГРАОН при Община Разград за поддържане в актуално състояние на автоматизираните информационни фондове, поддържани на общинско, регионално и национално ниво, относно регистрите за гражданско състояние и регистъра на населението за територията на кметството;

  12. Кметовете на кметства осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица въз основа на регистрите и данните, съхранявани в кметството;

  13. Когато в кметството няма нотариус или районен съд, кметът на кметството удостоверява подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, верността на преписи и извлечения от документи и книжа, както и подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите и водят регистър на извършените от тях нотариални заверки;

  14. Кметовете на кметства предприемат мерки за подобряването и възстановяването на околната среда. Упражняват контрол за недопускане на замърсяване на улиците и обществените места с отпадъци, контролират дейностите по третирането на отпадъците. Отговарят за маркирането, ограждането и поддържането на торищните площадки и организират дейността на предоставените им работници по програми за намаляване на безработицата и Закона за насърчаване на заетостта, като ги включват в почистването на населените места;

  15. Кметовете на кметства управляват, ръководят и осъществяват изграждането и поддържането на зелената система в кметството. Изпълняват бюджета на общината по дейност „озеленяване” в частта му за съответното кметство и организират провеждането на необходимите мероприятия за опазване на озеленените площи и декоративна растителност, разположени върху общински територии за обществено ползване в съответното кметство;

  16. До края на месец януари всяка календарна година, кметовете на кметства правят предложение до кмета на общината за горските територии-общинска собственост, намиращи се на територията на кметството, в които да бъде забранена пашата на селскостопански животни;

  17. Кметовете на кметства организират опазването на селскостопанското имущество и охраната на полските имоти на територията на кметството, издирват нарушителите и вземат мерки за възстановяване на вредите;

  18. Кметовете на кметства организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия;

  19. Кметовете на кметства следят за спазването на обществения ред на територията на кметството и за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на кметството;

  20. Кметовете на кметства представляват кметството пред неговото население, пред общината като административна структура, общинския съвет, обществени или политически организации и пред други кметства и населени места;

  21. Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното кметство;

  22. Кметовете на кметства организират изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;

  23. Кметовете на кметства са заявители на обществени поръчки и в качеството си на такива подготвят всички необходими справки, заявки и съпровождащи ги документи по видове и в срокове, посочени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  Кметовете на кметства изпълняват и други функции, произтичащи от закон или от друг нормативен акт, както и възложени с акт на общинския съвет или на кмета на общината.

  Read More
 • КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

  Правомощия на кметските наместници в населените места на територията на община Разград:

  1. Кметските наместници изпълняват бюджета на общината в частта му за съответното населено място;

  2. Кметските наместници участват в съставянето на проектобюджета на общината чрез представяне на предложения за съответното населено място, при условията и в сроковете определени от кмета на общината;

  3. Кметските наместници участват в публичното обсъждане на проекто бюджета и представляват населението на населеното място;

  4. Кметските наместници организират и осъществяват контрол по събирането на местните данъци и такси на територията на населеното място;

  5. Кметските наместници организират и провеждат благоустройствени, комунални и други мероприятия в населеното място;

  6. Кметските наместници стопанисват и управляват вещите, необходими за осъществяване на дейността на общинската администрация на територията на населеното място и определените от общинския съвет обекти на общинската собственост в населеното място;

  7. Кметските наместници изразяват задължително мотивирано становище в случаите на промяна на вида общинска собственост /от частна в публична или от публична в частна/ за имоти и вещи-общинска собственост на територията на населеното място, както и при постъпили предложения за извършване на замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд на територията на населеното място със земеделски земи, собственост на физически или юридически лица;

  8. Кметските наместници организират работата на служителите, назначени в населеното място да подпомагат дейността им и осъществяват контрол за правилното и законосъобразно изпълнение на техните задължения и функции;

  9. Кметските наместници водят, съхраняват и поддържат в актуално състояние регистрите за гражданско състояние и регистъра на населението за територията на населеното място. Изпращат съобщения до отдел ГРАОН при Община Разград за поддържане в актуално състояние на автоматизираните информационни фондове, поддържани на общинско, регионално и национално ниво, относно регистрите за гражданско състояние и регистъра на населението за територията на кметството;

  10. Кметските наместници осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица въз основа на регистрите и данните, съхранявани в населеното място;

  11. Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметският наместник удостоверява подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, както и подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа и водят регистър на извършените от тях нотариални заверки;

  12. Кметските наместници предприемат мерки за подобряването и възстановяването на околната среда. Упражняват контрол за недопускане на замърсяване на улиците и обществените места с отпадъци, контролират дейностите по третирането на отпадъците. Отговарят за маркирането, ограждането и поддържането на торищните площадки и организират дейността на предоставените им работници, по програми за намаляване на безработицата и Закона за насърчаване на заетостта, като ги включват в почистването на населените места;

  13. Кметските наместници управляват, ръководят и осъществяват изграждането и поддържането на зелената система в населеното място. Изпълняват бюджета на общината по дейност „озеленяване” в частта му за съответното населено място и организират провеждането на необходимите мероприятия за опазване на озеленените площи и декоративна растителност, разположени върху общински територии за обществено ползване в съответното населено място;

  14. До края на месец януари всяка календарна година, кметските наместници правят предложение до кмета на общината за горските територии-общинска собственост, намиращи се на територията на населеното място, в които да бъде забранена пашата на селскостопански животни;

  15. Кметските наместници организират опазването на селскостопанското имущество и охраната на полските имоти на територията на населеното място, издирват нарушителите и вземат мерки за възстановяване на вредите;

  16. Кметските наместници организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия;

  17. Кметските наместници следят за спазването на обществения ред на територията на населеното място и за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на населеното място;

  18. Кметските наместници представляват населеното място пред неговото население, пред общината като административна структура, общинския съвет, обществени или политически организации и пред кметствата и други населени места;

  19. Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното населено място;

  20. Кметските наместници са органи на изпълнителната власт на територията на съотвтното населено място;

  21. Кметските наместници са заявители на обществени поръчки и в качеството си на такива подготвят всички необходими справки, заявки и съпровождащи ги документи по видове и в срокове, посочени във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград;

  Кметските наместници изпълняват и други функции, произтичащи от законови и подзаконови нормативни актове и от актове на кмета на общината.

  Read More
 • 1