СТРАТЕГИИ

(Приета от Общински съвет - Разград с Решение №727/по Протокол №56 от 30.05.2019 г.)

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА 2019 г.

(Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Община Разград за периода 2017-2021 г. е приета на заседание на Общински съвет – Разград, с Решение № 314, Протокол № 23 от 04.04.2017 г.)

ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА РЕД И СИГУРНОСТ

(приет с Решение № 856 по Протокол № 60 от  30.06.2015 г. на Общински съвет Разград)

Печат